İslam ve İnsan
Çok okunuyor

İlahi kitaplar ve sayfalar

Cenab-ı Hak insanlara emir ve yasaklarını duyurmak için peygamberlerden bazılarına kitap, bazılarına da suhuf göndermiştir.

İlahi kitaplar ve sayfalar

Kitaplara iman
Soru: Kitaplara iman ne demektir?

Cevap: Kitaplara iman, Allah’ın vahiy yoluyla bazı peygamberlerine birtakım kitaplar gönderdiğine ve bu kitapların içinde bulunan şeylerin doğru ve gerçek olduğuna inanmak demektir.

İlgili Makaleler

İlahi kitaplar ve sayfalar
Cenab-ı Hak insanlara emir ve yasaklarını duyurmak için peygamberlerden bazılarına kitap, bazılarına da suhuf göndermiştir.

Sayfalar anlamına gelen suhufun sayıları ve indirildikleri peygamberler şunlardır:

10 sayfa Hz. Adem Aleyhisselâm’a

50 sayfa Hz. Şit Aleyhisselâm’a

30 sayfa Hz. İdris Aleyhisselâm’a

10 sayfa Hz. İbrahim Aleyhisselâm’a indirilmiştir

Dört büyük kitap ve indirildikleri peygamberler ise sırasıyla şunlardır:

Tevrat: Musa Aleyhisselâma

Zebur: Davud Aleyhisselâma

İncil: İsa Aleyhisselâma

Kur’an-ı Kerim: Hz. Muhammed (s.a.v) e indirilmiştir.

ilahi kitaplar ve sayfalar

TEVRAT

Dört ilâhî kitaptan birincisi olan Tevrat, Musa (a.s) ya gönderilmiştir.Buna Ahd-i Atik da denir. Bu gün elde bulunan Tevrat’ın Hz. Musa’ya nazil olan ilâhi kitabın aynısı olduğu söylenemez. Çünkü sonradan birçok ilâve ve çıkartmalar yapılmış bir kitap haline gelmiştir.

tevratın üç meşhur nüshası vardır ve şunlardır:

1) Yahudiler ve protestanlarca kabul edilen İbranice nüsha.

2) Roma ve Doğu kiliselerinde kabul edilen Yunanca nüsha.

3) Samirilerce kabul edilen Samirice nüsha.

Bu nüshalar karşılaştırıldığında aralarındaki önemli farklar hemen görülür. Bu da Hz. Musa’ya Allah tarafından gönderilen Tevrat’ın asıl nüshasının mevcut olmadığını gösterir.

ZEBUR

Dört ilâhî kitaptan ikincisi olan Zebur Hz. Davud’a gönderilmiştir. Zebur, bugün Ahd-i Atik içinde mezmurlar (Zebur surelerinden her biri.) adıyla yer almıştır. Müstakil bir Zebur kitabı mevcut değildir. Bu nedenle Zebur hakkında fazla bilgi bulunmamkatadır.

Halen Yahudi sinagoglarında veya kiliselerde söylenen ilâhîler arasında rastlanan mezmurların Hz. Davud’a isnadı kesinlik taşımaz.

Biz Zebur’a Hz. Davud’a geldiği şekliyle inanmakla yükümlüyüz. Zebur, hep öğütlerden, iman esaslarından ve dualardan ibaretti. Şeriata ait hükümler kapsamıyordu.

İNCİL

İlâhi kitapların üçüncüsü olan incil Hz. İsa’ya indirilmiştir. Bugün Hristiyanların elinde bulunan ve Ahd-i Cedid adını taşıyan kitaplar Hz. İsa’ya Allah tarafından gönderilen İncil değildir.

Halen hristiyanların elinde birbirini tutmayan Luka, Matta, Yuhanna ve Markos isimli şahıslar tarafından yazılan dört İncil vardır.

Bunların dışında daha pek çok incil ortaya atılmışsa da Hz. İsa’dan 325 yıl sonra İznik’de toplanan ruhanî meclis tarafından diğerleri yakılmış sadece bu dört tanesi bırakılmıştır. Bu durum, Allah tarafından Hz. İsa’ya gönderilen İncilin asıl nüshasının mevcut olmadığını apaçık göstermektedir. (el- Akidetu’l-lslâmiyye, s. 465.)

KUR’AN-I KERİM

Kur’an, sözlük manasıyla, okumak anlamına gelir. Terim olarak Kur’an, hem dünyada hem de ahirette insanı mutlu kılmak gayesiyle Allah tarafından Cibril adlı melek aracılığıyla Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) e gönderilen son ilâhi kitabın adıdır.

Kur’an, Hz. Muhammed (s.a.v)in 23 yıllık peygamberlik hayatı boyunca peyderpey ayet ve sureler şeklinde nazil olmuştur.

Kur’an-ı Kerim, Peygamberimize indirildiği andan itibaren yazılmaya ve ezberlenmeye başlanmıştır. Peygamber Efendimizin vefatından sonra Hz. Ebu Bekir’in hilâfeti döneminde bir kitap haline getirilmiş ve Hz. osman zamanında çoğaltılarak eyaletlere gönderilmiştir.

Böylece, okuyuşta birlik sağlanmıştır. Okumayı kolaylaştırmak için Kur’an’ın metinlerine daha sonra hareke, nokta ve işaretler konulmuştur. Kur’anın kelime sonlarını ilk harekeleyen, Ebu’l-Esved ed- Duelî’dir.

Nüzulünden 14 asır geçmesine rağmen Kur’anda en ufak bir değişiklik olmamıştır ve kıyamete kadar da olmayacaktır. Zira Cenab-ı Allah Kur’an-ı Kerim de şöyle buyuruyor: Doğrusu Kitabı biz indirdik. O’nun koruyucusu elbette biziz. (Hicr, 9.)

Kur’an, birçok bölümlere ayrılır. Besmele ile başlayan bölümlere sure denir. Kur’an da 114 sure vardır. Tövbe suresinin dışında sureler birbirinden besmele ile ayrılırlar. 100 ayetten uzun olan surelere Tıval, 100 ayet civarında olanlara Miûn, 100 ayetten az olanlara Mesani, çok kısa olanlara da Mufassal adı verilir.

Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi Fatiha, son suresi Nâs’tır. En uzun suresi 286 ayetten ibaret olan Bakara, en kısa suresi ise, üç ayetten ibaret olan olan Kevser süresidir.

İki durak arasında cümle mesabesindeki metinlere de ayet denir. Manası kolaylıkla anlaşılan ve tek manası olan ayetlere muhkem, birçok manaya ihtimali olan, bu manalardan birine tayin edilebilmek için harici bir delile ihtiyacı olan ayetlere de müteşabih denir.

Ayetlerin toplam sayısı hakkında ihtilâf edilmiştir. Bu ihtilâfların şüphesiz ki herhangi bir ayetin ilâve edilmesi veya herhangi bir ayetin çıkarılmış olmasından ileri gelmiş değildir.

Bu ihtilâfın nedeni, bir metnin, bir cümlenin bir veya birden fazla ayet kabul edilip edilmemekten, huruf-u mukatta’aların tam ayet sayılıp sayılmamaktan ve sure başlarındaki Besmele lerin her sureden ayet sayılıp sayılmamaktan ileri gelmektedir.

Küfe ekoluna göre ayetlerin sayısı 6236, Basra ekoluna göre 6205 tir. Ayetlerin sayısında başka değişik görüşler de vardır. Ülkemizdeki mevcut mushaflarda ayetlerin sayısı Küfe ekoluna göredir. Yani 6236 dır.

Hicretten önce nazil olan ayetlere Mekkî, hicretten sonra nazil olanlara da Medenî denir. Kur’an-ı Kerim, iki kapak arasında bulunan sayfalar itibarıyla

30 eşit bölüme ayrılmış ve her bölüme cüz denilmiştir. Her cüz de 4 hizbe ayrılmıştır. Bu durum okumada kolaylığın sağlanmasına vesile olmuştur.

Kur’an, insanlığa doğru yolu göstermenin ve müslümanların kutsal kitabı olmanın yanı sıra, Hz. Muhammed (s.a.v) in peygamberliğinin en büyük mucizesidir.

Kur’an, inanarak okuyanlar için bir rahmet ve şifa kaynağıdır. Yolların en doğrusu, Kur’an yoludur. Kur’an okuyanın kalbi nurlanır. Zira Kur’an Allah’ın kelâmıdır.

Kur’an okumanın fazileti hakkında Peyamber Efendimiz şöyle buyuruyor: Sizin en faziletliniz Kur’an okuyan ve öğretendir. (Tecrîd-i Sarîh, 11/42.)

Kur’an-ı Kerim hem lafız hem manasıyla Allah’ın kelâmı olduğu için tam olarak tercüme edilemez. Ancak, herkes anladığı nisbette tercüm etmeye çalışır. Bunun içindir ki Kur’an tercümeleri, sadece tercüme değil, tercüme ve meal diye isimlendirilir.

Kur’an-ı Kerim’i aslî harfleriyle okumak, onu ezberlemek ve onunla amel etmek her müslümanın ideali olmalıdır.

Kur’an-ı Kerim’i, Lâtin harfleriyle sıhhatli bir şekilde okumak mümkün değildir. Çünkü Kur’an alfabesinde bulunan bazı harflerin karşılığı lâtin alfabesinde yoktur.

KUR-AN’I KERİM’DEKİ SURE İSİMLERİ

Sıra NoSure AdıAyet SayısıNuzül Sırası
1Fâtiha Suresi75
2Bakara Suresi28687
3Âl-i İmrân Suresi20089
4Nisâ Suresi17692
5Mâide Suresi120112
6En’âm Suresi16555
7A’râf Suresi (Secde ayeti var)20639
8Enfâl Suresi7588
9Tevbe Suresi129113
10Yunus Suresi10951
11Hud Suresi12352
12Yusuf Suresi11153
13Ra’d Suresi (Secde ayeti var)4396
14İbrahim Suresi5272
15Hicr Suresi9954
16Nahl Suresi (Secde ayeti var)12870
17İsrâ Suresi (Secde ayeti var)11150
18Kehf Suresi11069
19Meryem Suresi (Secde ayeti var)9844
20Tâ-Hâ Suresi13545
21Enbiyâ Suresi11273
22Hac Suresi (Secde ayeti var)78103
23Mü’minun Suresi11874
24Nur Suresi64102
25Furkan Suresi (Secde ayeti var)7742
26Şuarâ Suresi22747
27Neml Suresi (Secde ayeti var)9348
28Kasas Suresi8849
29Ankebut Suresi6985
30Rum Suresi6084
31Lokman Suresi3457
32Secde Suresi (Secde ayeti var)3075
33Ahzâb Suresi7390
34Sebe’ Suresi5458
35Fâtır Suresi4543
36Yâsin Suresi8341
37Sâffât Suresi18256
38Sâd Suresi (Secde ayeti var)8838
39Zümer Suresi7559
40Mü’min Suresi8560
41Fussilet Suresi (Secde ayeti var)5461
42Şurâ Suresi5362
43Zuhruf Suresi8963
44Duhân Suresi5964
45Câsiye Suresi3765
46Ahkaf Suresi3566
47Muhammed Suresi3895
48Fetih Suresi29111
49Hucurât Suresi18106
50Kaf Suresi4534
51Zâriyât Suresi6067
52Tur Suresi4976
53Necm Suresi (Secde ayeti var)6223
54Kamer Suresi5537
55Rahmân Suresi7897
56Vâkıa Suresi9646
57Hadid Suresi2994
58Mücâdele Suresi22105
59Haşr Suresi24101
60Mümtehine Suresi1391
61Saf Suresi14109
62Cum’a Suresi11110
63Münâfikun Suresi11104
64Teğabün Suresi18108
65Talâk Suresi1299
66Tahrim Suresi12107
67Mülk Suresi (Tebareke)3077
68Kalem Suresi522
69Hakka Suresi5278
70Meâric Suresi4479
71Nuh Suresi2871
72Cin Suresi2840
73Müzzemmil Suresi203
74Müddessir Suresi564
75Kıyamet Suresi4031
76İnsan Suresi3198
77Mürselât Suresi5033
78Nebe’ Suresi4080
79Nâziât Suresi4681
80Abese Suresi4224
81Tekvir Suresi297
82İnfitâr Suresi1982
83Mutaffifin Suresi3686
84İnşikak Suresi (Secde ayeti var)2583
85Büruc Suresi2227
86Târık Suresi1736
87A’lâ Suresi198
88Gâşiye Suresi2668
89Fecr Suresi3010
90Beled Suresi2035
91Şems Suresi1526
92Leyl Suresi219
93Duhâ Suresi1111
94İnşirâh Suresi812
95Tin Suresi828
96Alak Suresi (Secde ayeti var)191
97Kadir Suresi525
98Beyyine Suresi8100
99Zilzâl Suresi893
100Âdiyât Suresi1114
101Kâria Suresi1130
102Tekâsür Suresi816
103Asr Suresi313
104Hümeze Suresi932
105Fil Suresi519
106Kureyş Suresi429
107Mâun Suresi717
108Kevser Suresi315
109Kâfirun Suresi618
110Nasr Suresi3114
111Tebbet Suresi56
112İhlâs Suresi422
113Felâk Suresi520
114Nâs Suresi621

İlahi kitaplar ve sayfalar
Hz.Muhammed Mustafa (S.A.V)
Peygamberlik Sırası

Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Arkadaşınla Paylaş
İlahi kitaplar ve sayfalar,
Size Adınız gönderdi.
https://www.nasihatler.com/ilahi-kitaplar-ve-sayfalar/,
,