İslam ve İnsan
Çok okunuyor!

ilahi kitaplar ve sayfalar

Cenab-ı Hak insanlara emir ve yasaklarını duyurmak için peygamberlerden bazılarına kitap, bazılarına da suhuf göndermiştir.

ilahi kitaplar ve sayfalar

Kitaplara iman
Soru: Kitaplara iman ne demektir?

Cevap: Kitaplara iman, Allah’ın yoluyla bazı peygamberlerine birtakım kitaplar gönderdiğine ve bu kitapların içinde bulunan şeylerin doğru ve gerçek olduğuna inanmak demektir.

ilahi kitaplar ve sayfalar
Cenab-ı Hak insanlara emir ve yasaklarını duyurmak için peygamberlerden bazılarına kitap, bazılarına da suhuf göndermiştir.

Sayfalar anlamına gelen suhufun sayıları ve indirildikleri peygamberler şunlardır:

10 sayfa Aleyhisselâm’a

50 sayfa Hz. Şit Aleyhisselâm’a

30 sayfa Hz. İdris Aleyhisselâm’a

10 sayfa Hz. İbrahim Aleyhisselâm’a indirilmiştir

Dört büyük kitap ve indirildikleri peygamberler ise sırasıyla şunlardır:

: Musa Aleyhisselâma

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN

Facebook | Pinterest | Instagram | Youtube | SoundCloud

Zebur: Davud Aleyhisselâma

İncil: Aleyhisselâma

Kur’an-ı Kerim: Hz. Muhammed (s.a.v) e indirilmiştir.

ilahi kitaplar ve sayfalar

TEVRAT

Dört ilâhî kitaptan birincisi olan Tevrat, Musa (a.s) ya gönderilmiştir.Buna Ahd-i Atik da denir. Bu gün elde bulunan Tevrat’ın Hz. Musa’ya nazil olan ilâhi kitabın aynısı olduğu söylenemez. Çünkü sonradan birçok ilâve ve çıkartmalar yapılmış bir kitap haline gelmiştir.

tevratın üç meşhur nüshası vardır ve şunlardır:

1) ve protestanlarca kabul edilen İbranice nüsha.

2) Roma ve Doğu kiliselerinde kabul edilen Yunanca nüsha.

3) Samirilerce kabul edilen Samirice nüsha.

Bu nüshalar karşılaştırıldığında aralarındaki önemli farklar hemen görülür. Bu da Hz. Musa’ya Allah tarafından gönderilen Tevrat’ın asıl nüshasının mevcut olmadığını gösterir.

ZEBUR

Dört ilâhî kitaptan ikincisi olan Zebur Hz. Davud’a gönderilmiştir. Zebur, bugün Ahd-i Atik içinde mezmurlar (Zebur surelerinden her biri.) adıyla yer almıştır. Müstakil bir Zebur kitabı mevcut değildir. Bu nedenle Zebur hakkında fazla bilgi bulunmamkatadır.

Halen Yahudi sinagoglarında veya kiliselerde söylenen ilâhîler arasında rastlanan mezmurların Hz. Davud’a isnadı kesinlik taşımaz.

Biz Zebur’a Hz. Davud’a geldiği şekliyle inanmakla yükümlüyüz. Zebur, hep öğütlerden, iman esaslarından ve dualardan ibaretti. Şeriata ait hükümler kapsamıyordu.

İNCİL

İlâhi kitapların üçüncüsü olan incil Hz. İsa’ya indirilmiştir. Bugün Hristiyanların elinde bulunan ve Ahd-i Cedid adını taşıyan kitaplar Hz. İsa’ya Allah tarafından gönderilen İncil değildir.

Halen hristiyanların elinde birbirini tutmayan Luka, Matta, Yuhanna ve Markos isimli şahıslar tarafından yazılan dört İncil vardır.

Bunların dışında daha pek çok incil ortaya atılmışsa da Hz. İsa’dan 325 yıl sonra İznik’de toplanan ruhanî meclis tarafından diğerleri yakılmış sadece bu dört tanesi bırakılmıştır. Bu durum, Allah tarafından Hz. İsa’ya gönderilen İncilin asıl nüshasının mevcut olmadığını apaçık göstermektedir. (el- Akidetu’l-lslâmiyye, s. 465.)

KUR’AN-I KERİM

Kur’an, sözlük manasıyla, okumak anlamına gelir. Terim olarak Kur’an, hem dünyada hem de ahirette insanı mutlu kılmak gayesiyle Allah tarafından adlı melek aracılığıyla Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) e gönderilen son ilâhi kitabın adıdır.

Kur’an, Hz. Muhammed (s.a.v)in 23 yıllık peygamberlik hayatı boyunca peyderpey ayet ve sureler şeklinde nazil olmuştur.

Kur’an-ı Kerim, Peygamberimize indirildiği andan itibaren yazılmaya ve ezberlenmeye başlanmıştır. Peygamber Efendimizin vefatından sonra Hz. Ebu Bekir’in hilâfeti döneminde bir kitap haline getirilmiş ve Hz. osman zamanında çoğaltılarak eyaletlere gönderilmiştir.

Böylece, okuyuşta birlik sağlanmıştır. Okumayı kolaylaştırmak için Kur’an’ın metinlerine daha sonra hareke, nokta ve işaretler konulmuştur. Kur’anın kelime sonlarını ilk harekeleyen, Ebu’l-Esved ed- Duelî’dir.

Nüzulünden 14 asır geçmesine rağmen Kur’anda en ufak bir değişiklik olmamıştır ve kıyamete kadar da olmayacaktır. Zira Cenab-ı Allah Kur’an-ı Kerim de şöyle buyuruyor: Doğrusu Kitabı biz indirdik. O’nun koruyucusu elbette biziz. (Hicr, 9.)

Kur’an, birçok bölümlere ayrılır. Besmele ile başlayan bölümlere sure denir. Kur’an da 114 sure vardır. Tövbe suresinin dışında sureler birbirinden besmele ile ayrılırlar. 100 ayetten uzun olan surelere Tıval, 100 ayet civarında olanlara Miûn, 100 ayetten az olanlara Mesani, çok kısa olanlara da Mufassal adı verilir.

Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi Fatiha, son suresi Nâs’tır. En uzun suresi 286 ayetten ibaret olan Bakara, en kısa suresi ise, üç ayetten ibaret olan olan Kevser süresidir.

İki durak arasında cümle mesabesindeki metinlere de ayet denir. Manası kolaylıkla anlaşılan ve tek manası olan ayetlere muhkem, birçok manaya ihtimali olan, bu manalardan birine tayin edilebilmek için harici bir delile ihtiyacı olan ayetlere de müteşabih denir.

Ayetlerin toplam sayısı hakkında ihtilâf edilmiştir. Bu ihtilâfların şüphesiz ki herhangi bir ayetin ilâve edilmesi veya herhangi bir ayetin çıkarılmış olmasından ileri gelmiş değildir.

Bu ihtilâfın nedeni, bir metnin, bir cümlenin bir veya birden fazla ayet kabul edilip edilmemekten, huruf-u mukatta’aların tam ayet sayılıp sayılmamaktan ve sure başlarındaki Besmele lerin her sureden ayet sayılıp sayılmamaktan ileri gelmektedir.

Küfe ekoluna göre ayetlerin sayısı 6236, Basra ekoluna göre 6205 tir. Ayetlerin sayısında başka değişik görüşler de vardır. Ülkemizdeki mevcut mushaflarda ayetlerin sayısı Küfe ekoluna göredir. Yani 6236 dır.

Hicretten önce nazil olan ayetlere Mekkî, hicretten sonra nazil olanlara da Medenî denir. Kur’an-ı Kerim, iki kapak arasında bulunan sayfalar itibarıyla

30 eşit bölüme ayrılmış ve her bölüme cüz denilmiştir. Her cüz de 4 hizbe ayrılmıştır. Bu durum okumada kolaylığın sağlanmasına vesile olmuştur.

Kur’an, insanlığa doğru yolu göstermenin ve müslümanların kutsal kitabı olmanın yanı sıra, Hz. Muhammed (s.a.v) in peygamberliğinin en büyük mucizesidir.

Kur’an, inanarak okuyanlar için bir rahmet ve şifa kaynağıdır. Yolların en doğrusu, Kur’an yoludur. Kur’an okuyanın kalbi nurlanır. Zira Kur’an Allah’ın kelâmıdır.

Kur’an okumanın fazileti hakkında Peyamber Efendimiz şöyle buyuruyor: Sizin en faziletliniz Kur’an okuyan ve öğretendir. (Tecrîd-i Sarîh, 11/42.)

Kur’an-ı Kerim hem lafız hem manasıyla Allah’ın kelâmı olduğu için tam olarak tercüme edilemez. Ancak, herkes anladığı nisbette tercüm etmeye çalışır. Bunun içindir ki Kur’an tercümeleri, sadece tercüme değil, tercüme ve meal diye isimlendirilir.

Kur’an-ı Kerim’i aslî harfleriyle okumak, onu ezberlemek ve onunla amel etmek her müslümanın ideali olmalıdır.

Kur’an-ı Kerim’i, Lâtin harfleriyle sıhhatli bir şekilde okumak mümkün değildir. Çünkü Kur’an alfabesinde bulunan bazı harflerin karşılığı lâtin alfabesinde yoktur.

KUR-AN’I KERİM’DEKİ SURE İSİMLERİNİN ANLAMLARI

1.Abese : “Yüzünü ekşitti.”

2.Adiyat : Nefes nefese koşanlar

3.Ahkaf : Yer adı

4.Ahzab : Hizipler, gruplar, kabileler

5.A’la : Yüce, büyük, kutlu

6.Alak : Embriyo, ilgi, pıhtı

7.A’li İmran : İmran ailesi

8.Ankebut : Dişi örümcek

9.A’raf : Cennetle cehennem arası bölge

10.Asr : Çağ, asır, zaman

11.Bakara : İnek

12.BELED : Belde, kent, bölge

13.BEYYİNE : Kanıt, belge, aydınlık

14.BÜRUC : Burçlar

15.CÂSİYE : Çöken, oturan

16.CİN : , görünmeyen varlık

17.CUM’A : Cuma, toplanma, topluluk

18.DUHA : Kuşluk vakti

19.DÜHÂN : Duman, sis, pus

20.EN’AM : Hayvanlar, davarlar

21.ENBİYA : Peygamberler

22.ENFÂL : Ganimetler, gelirler, vergiler

23.FÂTIR : Yaratan, varlığın ilkelerini koyan

24.FATİHA : Açılış, açan, özetleyen

25.FECR : Şafak vakti

26.FELAK : Tan yeri, yarılma, açılma

27.FETİH : Fetih, açılış

28.FİL : Fil

29.FURKAN : Işıkla karanlığı, doğruyla eğriyi ayıran

30.FUSSİLET : “Ayrıntılı yaptı”

31.ĞAŞIYE : Bürüyen, örten, kuşatan

32.HAC : Ziyaret

33.HADİD : Demir

34.HÂKKA : Geleceği kuşkusuz olan şey

35.HAŞR : Haşir, toplama, diriltme

36.HİCR : Bir topluluğun adı

37.HUCURÂT : Hücreler

38.HÛD : Hûd Peygamber

39.HÜMEZE : Alaycılar, gıybetçiler

40.İBRAHİM : Hz. İbrahim

41.İHLÂS : Samimiyet

42.İNFITÂR : Açılma, yarılma, parçalanma

43.İNSAN (Dehr) : İnsan(Zaman)

44.İNŞİKAK : Yarılma, ayrılma, kopma

45.İNŞİRAH : Gönül ferahlığı, iç açılması

46.İSRA : Gece yürüyüşü

47.KAARİA : Şiddetle çarpan

48.KADİR :

49.KAF : “Kaf” harfi

50.KÂFİRUN : Kafirler

51.KALEM : Kalem

52.KAMER : Ay

53.KASAS : Peygamberlerin hayat hikayeleri

54.KEHF : Mağara

55.KEVSER : Kevser havuzu, yoğun güzellik ve iyilik

56.KIYAMET : Kıyamet

57.KUREYŞ : Kureyş Kabilesi

58.LEYL : Gece

59.LUKMAN : Hz.Lokman

60.MÂİDE : Sofra

61.MÂÛN : Kamu hakkı, zekât, vergi

62.MEÂRİC : Miraçlar, yükselme noktaları

63.MERYEM : Hz. Meryem

64.MUHAMMED :

65.MUTAFFİFÛN : Ölçü ve tartıda hile yapanlar

66.MÜCÂDİLE : Hakları için savaşan kadın

67.MÜDDESSİR : Örtüsüne bürünen

68.MÜLK : Mülk , yönetim

69.MÜMIN (Ğafir) : Mümin, (Affeden)

70.MÜMINÛN : Müminler

71.MÜRSELAT : Görevle gönderilenler

72.MÜMTEHİNE : İmtihan eden

73.MÜNAFİKÛN : İkiyüzlüler

74.MÜZZEMMİL : Örtüsüne bürünen, köşesine çekilen

75.NAHL : Balarısı

76.NAS : İnsanlar

77.NASR : Yardım

78.NAZİÂT : Çekip koparanlar, yay çekenler

79.NEBE : Haber

80.NECM : Yıldız

81.NEML : Karınca

82.NİSA : Kadınlar

83.NÛH : Hz. Nûh

84.NUR : Işık

85.RA’D : Gök gürültüsü

86.RAHMAN : Rahmeti bol olan

87.RUM : Bizanslılar

88.SÂD : “Sâd”harfi

89.SAFF : Saf tutmak

90.SAFFÂT : Saf bağlayanlar

91.SEBE : Sebâ ülkesi

92.SECDE : Secde

93.ŞEMS : Güneş

94.ŞUARA : Şairler

95.ŞÛRA : Şûra, toplu denetim

96.TÂHÂ : “Tı” ve “Ha” harfleri

97.TAHRİM : Haramlaştırma, yasaklama

98.TALÂK : Boşama, boşanma

99.TÂRIK : Târık yıldızı, tokmak gibi vuran

100.TEBBET : “Eli kırıldı.”

101.TEĞABÜN : Aldatış ve aldanış

102.TEKÂSÜR : Mal ve evlat çokluğunda yarış

103.TEKVİR : Büküp dürme

104.TEVBE : Tövbe

105.TİN : İncir

106.TÛR : Tûr dağı

107.VAKIA : Olan, ortaya çıkan

108.YASİN : “Ya” ve “Sin” harfleri

109.YUNUS : Hz.Yûnus

110.YUSUF : Hz. Yûsuf

111.ZÂRIYÂT : Tozutup savuranlar

112.ZILZAL : Zelzele

113.ZÜHRUF : Süs-Püs

114.ZÜMER : Zümre

NOT: Sureler harf sırasına göre yazılmıştır.

ilahi kitaplar ve sayfalar

Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi

Share via
Arkadaşınla Paylaş
ilahi kitaplar ve sayfalar,
Size arkadaşınız gönderdi.
https://www.nasihatler.com/ilahi-kitaplar-ve-sayfalar/,