İslam ve İnsan
Trend

İlahi kitaplar ve sayfalar

Cenab-ı Hak insanlara emir ve yasaklarını duyurmak için peygamberlerden bazılarına kitap, bazılarına da suhuf göndermiştir.

İlahi kitaplar ve sayfalar

Kitaplara iman
Soru: Kitaplara iman ne demektir?

Cevap: Kitaplara iman, Allah’ın vahiy yoluyla bazı peygamberlerine birtakım kitaplar gönderdiğine ve bu kitapların içinde bulunan şeylerin doğru ve gerçek olduğuna inanmak demektir.

İlgili Makaleler

İlahi kitaplar ve sayfalar
Cenab-ı Hak insanlara emir ve yasaklarını duyurmak için peygamberlerden bazılarına kitap, bazılarına da suhuf göndermiştir.

Sayfalar anlamına gelen suhufun sayıları ve indirildikleri peygamberler şunlardır:

10 sayfa Hz. Adem Aleyhisselâm’a

50 sayfa Hz. Şit Aleyhisselâm’a

30 sayfa Hz. İdris Aleyhisselâm’a

10 sayfa Hz. İbrahim Aleyhisselâm’a indirilmiştir

Dört büyük kitap ve indirildikleri peygamberler ise sırasıyla şunlardır:

Tevrat: Musa Aleyhisselâma

Zebur: Davud Aleyhisselâma

İncil: İsa Aleyhisselâma

Kur’an-ı Kerim: Hz. Muhammed (s.a.v) e indirilmiştir.

ilahi kitaplar ve sayfalar

TEVRAT

Dört ilâhî kitaptan birincisi olan Tevrat, Musa (a.s) ya gönderilmiştir.Buna Ahd-i Atik da denir. Bu gün elde bulunan Tevrat’ın Hz. Musa’ya nazil olan ilâhi kitabın aynısı olduğu söylenemez. Çünkü sonradan birçok ilâve ve çıkartmalar yapılmış bir kitap haline gelmiştir.

tevratın üç meşhur nüshası vardır ve şunlardır:

1) Yahudiler ve protestanlarca kabul edilen İbranice nüsha.

2) Roma ve Doğu kiliselerinde kabul edilen Yunanca nüsha.

3) Samirilerce kabul edilen Samirice nüsha.

Bu nüshalar karşılaştırıldığında aralarındaki önemli farklar hemen görülür. Bu da Hz. Musa’ya Allah tarafından gönderilen Tevrat’ın asıl nüshasının mevcut olmadığını gösterir.

ZEBUR

Dört ilâhî kitaptan ikincisi olan Zebur Hz. Davud’a gönderilmiştir. Zebur, bugün Ahd-i Atik içinde mezmurlar (Zebur surelerinden her biri.) adıyla yer almıştır. Müstakil bir Zebur kitabı mevcut değildir. Bu nedenle Zebur hakkında fazla bilgi bulunmamkatadır.

Halen Yahudi sinagoglarında veya kiliselerde söylenen ilâhîler arasında rastlanan mezmurların Hz. Davud’a isnadı kesinlik taşımaz.

Biz Zebur’a Hz. Davud’a geldiği şekliyle inanmakla yükümlüyüz. Zebur, hep öğütlerden, iman esaslarından ve dualardan ibaretti. Şeriata ait hükümler kapsamıyordu.

İNCİL

İlâhi kitapların üçüncüsü olan incil Hz. İsa’ya indirilmiştir. Bugün Hristiyanların elinde bulunan ve Ahd-i Cedid adını taşıyan kitaplar Hz. İsa’ya Allah tarafından gönderilen İncil değildir.

Halen hristiyanların elinde birbirini tutmayan Luka, Matta, Yuhanna ve Markos isimli şahıslar tarafından yazılan dört İncil vardır.

Bunların dışında daha pek çok incil ortaya atılmışsa da Hz. İsa’dan 325 yıl sonra İznik’de toplanan ruhanî meclis tarafından diğerleri yakılmış sadece bu dört tanesi bırakılmıştır. Bu durum, Allah tarafından Hz. İsa’ya gönderilen İncilin asıl nüshasının mevcut olmadığını apaçık göstermektedir. (el- Akidetu’l-lslâmiyye, s. 465.)

KUR’AN-I KERİM

Kur’an, sözlük manasıyla, okumak anlamına gelir. Terim olarak Kur’an, hem dünyada hem de ahirette insanı mutlu kılmak gayesiyle Allah tarafından Cibril adlı melek aracılığıyla Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) e gönderilen son ilâhi kitabın adıdır.

Kur’an, Hz. Muhammed (s.a.v)in 23 yıllık peygamberlik hayatı boyunca peyderpey ayet ve sureler şeklinde nazil olmuştur.

Kur’an-ı Kerim, Peygamberimize indirildiği andan itibaren yazılmaya ve ezberlenmeye başlanmıştır. Peygamber Efendimizin vefatından sonra Hz. Ebu Bekir’in hilâfeti döneminde bir kitap haline getirilmiş ve Hz. osman zamanında çoğaltılarak eyaletlere gönderilmiştir.

Böylece, okuyuşta birlik sağlanmıştır. Okumayı kolaylaştırmak için Kur’an’ın metinlerine daha sonra hareke, nokta ve işaretler konulmuştur. Kur’anın kelime sonlarını ilk harekeleyen, Ebu’l-Esved ed- Duelî’dir.

Nüzulünden 14 asır geçmesine rağmen Kur’anda en ufak bir değişiklik olmamıştır ve kıyamete kadar da olmayacaktır. Zira Cenab-ı Allah Kur’an-ı Kerim de şöyle buyuruyor: Doğrusu Kitabı biz indirdik. O’nun koruyucusu elbette biziz. (Hicr, 9.)

Kur’an, birçok bölümlere ayrılır. Besmele ile başlayan bölümlere sure denir. Kur’an da 114 sure vardır. Tövbe suresinin dışında sureler birbirinden besmele ile ayrılırlar. 100 ayetten uzun olan surelere Tıval, 100 ayet civarında olanlara Miûn, 100 ayetten az olanlara Mesani, çok kısa olanlara da Mufassal adı verilir.

Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi Fatiha, son suresi Nâs’tır. En uzun suresi 286 ayetten ibaret olan Bakara, en kısa suresi ise, üç ayetten ibaret olan olan Kevser süresidir.

İki durak arasında cümle mesabesindeki metinlere de ayet denir. Manası kolaylıkla anlaşılan ve tek manası olan ayetlere muhkem, birçok manaya ihtimali olan, bu manalardan birine tayin edilebilmek için harici bir delile ihtiyacı olan ayetlere de müteşabih denir.

Ayetlerin toplam sayısı hakkında ihtilâf edilmiştir. Bu ihtilâfların şüphesiz ki herhangi bir ayetin ilâve edilmesi veya herhangi bir ayetin çıkarılmış olmasından ileri gelmiş değildir.

Bu ihtilâfın nedeni, bir metnin, bir cümlenin bir veya birden fazla ayet kabul edilip edilmemekten, huruf-u mukatta’aların tam ayet sayılıp sayılmamaktan ve sure başlarındaki Besmele lerin her sureden ayet sayılıp sayılmamaktan ileri gelmektedir.

Küfe ekoluna göre ayetlerin sayısı 6236, Basra ekoluna göre 6205 tir. Ayetlerin sayısında başka değişik görüşler de vardır. Ülkemizdeki mevcut mushaflarda ayetlerin sayısı Küfe ekoluna göredir. Yani 6236 dır.

Hicretten önce nazil olan ayetlere Mekkî, hicretten sonra nazil olanlara da Medenî denir. Kur’an-ı Kerim, iki kapak arasında bulunan sayfalar itibarıyla

30 eşit bölüme ayrılmış ve her bölüme cüz denilmiştir. Her cüz de 4 hizbe ayrılmıştır. Bu durum okumada kolaylığın sağlanmasına vesile olmuştur.

Kur’an, insanlığa doğru yolu göstermenin ve müslümanların kutsal kitabı olmanın yanı sıra, Hz. Muhammed (s.a.v) in peygamberliğinin en büyük mucizesidir.

Kur’an, inanarak okuyanlar için bir rahmet ve şifa kaynağıdır. Yolların en doğrusu, Kur’an yoludur. Kur’an okuyanın kalbi nurlanır. Zira Kur’an Allah’ın kelâmıdır.

Kur’an okumanın fazileti hakkında Peyamber Efendimiz şöyle buyuruyor: Sizin en faziletliniz Kur’an okuyan ve öğretendir. (Tecrîd-i Sarîh, 11/42.)

Kur’an-ı Kerim hem lafız hem manasıyla Allah’ın kelâmı olduğu için tam olarak tercüme edilemez. Ancak, herkes anladığı nisbette tercüm etmeye çalışır. Bunun içindir ki Kur’an tercümeleri, sadece tercüme değil, tercüme ve meal diye isimlendirilir.

Kur’an-ı Kerim’i aslî harfleriyle okumak, onu ezberlemek ve onunla amel etmek her müslümanın ideali olmalıdır.

Kur’an-ı Kerim’i, Lâtin harfleriyle sıhhatli bir şekilde okumak mümkün değildir. Çünkü Kur’an alfabesinde bulunan bazı harflerin karşılığı lâtin alfabesinde yoktur.

KUR-AN’I KERİM’DEKİ SURE İSİMLERİ

Sıra No Sure Adı Ayet Sayısı Nuzül Sırası
1 Fâtiha Suresi 7 5
2 Bakara Suresi 286 87
3 Âl-i İmrân Suresi 200 89
4 Nisâ Suresi 176 92
5 Mâide Suresi 120 112
6 En’âm Suresi 165 55
7 A’râf Suresi (Secde ayeti var) 206 39
8 Enfâl Suresi 75 88
9 Tevbe Suresi 129 113
10 Yunus Suresi 109 51
11 Hud Suresi 123 52
12 Yusuf Suresi 111 53
13 Ra’d Suresi (Secde ayeti var) 43 96
14 İbrahim Suresi 52 72
15 Hicr Suresi 99 54
16 Nahl Suresi (Secde ayeti var) 128 70
17 İsrâ Suresi (Secde ayeti var) 111 50
18 Kehf Suresi 110 69
19 Meryem Suresi (Secde ayeti var) 98 44
20 Tâ-Hâ Suresi 135 45
21 Enbiyâ Suresi 112 73
22 Hac Suresi (Secde ayeti var) 78 103
23 Mü’minun Suresi 118 74
24 Nur Suresi 64 102
25 Furkan Suresi (Secde ayeti var) 77 42
26 Şuarâ Suresi 227 47
27 Neml Suresi (Secde ayeti var) 93 48
28 Kasas Suresi 88 49
29 Ankebut Suresi 69 85
30 Rum Suresi 60 84
31 Lokman Suresi 34 57
32 Secde Suresi (Secde ayeti var) 30 75
33 Ahzâb Suresi 73 90
34 Sebe’ Suresi 54 58
35 Fâtır Suresi 45 43
36 Yâsin Suresi 83 41
37 Sâffât Suresi 182 56
38 Sâd Suresi (Secde ayeti var) 88 38
39 Zümer Suresi 75 59
40 Mü’min Suresi 85 60
41 Fussilet Suresi (Secde ayeti var) 54 61
42 Şurâ Suresi 53 62
43 Zuhruf Suresi 89 63
44 Duhân Suresi 59 64
45 Câsiye Suresi 37 65
46 Ahkaf Suresi 35 66
47 Muhammed Suresi 38 95
48 Fetih Suresi 29 111
49 Hucurât Suresi 18 106
50 Kaf Suresi 45 34
51 Zâriyât Suresi 60 67
52 Tur Suresi 49 76
53 Necm Suresi (Secde ayeti var) 62 23
54 Kamer Suresi 55 37
55 Rahmân Suresi 78 97
56 Vâkıa Suresi 96 46
57 Hadid Suresi 29 94
58 Mücâdele Suresi 22 105
59 Haşr Suresi 24 101
60 Mümtehine Suresi 13 91
61 Saf Suresi 14 109
62 Cum’a Suresi 11 110
63 Münâfikun Suresi 11 104
64 Teğabün Suresi 18 108
65 Talâk Suresi 12 99
66 Tahrim Suresi 12 107
67 Mülk Suresi (Tebareke) 30 77
68 Kalem Suresi 52 2
69 Hakka Suresi 52 78
70 Meâric Suresi 44 79
71 Nuh Suresi 28 71
72 Cin Suresi 28 40
73 Müzzemmil Suresi 20 3
74 Müddessir Suresi 56 4
75 Kıyamet Suresi 40 31
76 İnsan Suresi 31 98
77 Mürselât Suresi 50 33
78 Nebe’ Suresi 40 80
79 Nâziât Suresi 46 81
80 Abese Suresi 42 24
81 Tekvir Suresi 29 7
82 İnfitâr Suresi 19 82
83 Mutaffifin Suresi 36 86
84 İnşikak Suresi (Secde ayeti var) 25 83
85 Büruc Suresi 22 27
86 Târık Suresi 17 36
87 A’lâ Suresi 19 8
88 Gâşiye Suresi 26 68
89 Fecr Suresi 30 10
90 Beled Suresi 20 35
91 Şems Suresi 15 26
92 Leyl Suresi 21 9
93 Duhâ Suresi 11 11
94 İnşirâh Suresi 8 12
95 Tin Suresi 8 28
96 Alak Suresi (Secde ayeti var) 19 1
97 Kadir Suresi 5 25
98 Beyyine Suresi 8 100
99 Zilzâl Suresi 8 93
100 Âdiyât Suresi 11 14
101 Kâria Suresi 11 30
102 Tekâsür Suresi 8 16
103 Asr Suresi 3 13
104 Hümeze Suresi 9 32
105 Fil Suresi 5 19
106 Kureyş Suresi 4 29
107 Mâun Suresi 7 17
108 Kevser Suresi 3 15
109 Kâfirun Suresi 6 18
110 Nasr Suresi 3 114
111 Tebbet Suresi 5 6
112 İhlâs Suresi 4 22
113 Felâk Suresi 5 20
114 Nâs Suresi 6 21

İlahi kitaplar ve sayfalar
Hz.Muhammed Mustafa (S.A.V)
Peygamberlik Sırası

Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu