Efendimize Dair
Trend

Peygamberlik Sırası

Peygamberlik Sırası

 1. Adem (as).

 2. Şit (as): Babası: adem Aleyhisselam, Annesi de, Hz. Havva’dır.

  İlgili Makaleler

3. İdris (as): İdris (as)’ın soyu, Yerd (yahud Yarid)b.Mehlail b.Kay­narı (yahud Kaynen) b.Enuş, b.Şit, b.adem Aleyhisselam.

 1. Nuh (as): Nuh b.Lemek (veya Lemk), b.Mettu Şelah, b.Ahnuh (veya Uhnuh) (Yani İdris Aleyhisselam), b.Yerd (veya Yarid), b.Mehlail, b.Kayn (veya Kaynarı), b.Enuş, b.Şis, b.adem Aleyhisselam.

 2. Hud (as): Hud (abir) b.Abdullah, b.Rebah, b.Halud b.ad, b.Avs, b.İrem, b.Sam, b.Nuh Aleyhisselamdır.

 3. Salih (as): Salih b.Ubeyd, b.Esif veya Asit, b.Kemaşic b.Ubeyd, b.Hadir b.Semud, b.abir b.İrem, b.Sam, b.Nuh Aleyhisse!amdır.

7. İbrahim (as): İbrahim b.Tarah (azer), b.Nahor, b.Sarug (Şarug) b.Rau (Ergu), b.Falığ, b.abir, b.Şalıh, b.Erfahşed, b.Sam, b.Nuh Aleyhisselamdır.

 1. İsmail (as): İsmail Aleyhisselam; İbrahim Aleyhisselamın, Hz.Hacer’den doğan ilk ve bü­yük oğludur.

 2. İshak (as): İshak Aleyhisselam; İbrahim Aleyhisselamın ikinci oğlu olup Hz.Sare’den doğ­muştur.

 3. Lut (as): Lut b.Haran, b.Tarah, b.Nahor, b.Saruğ’dur. Lut Aleyhisselam; İbrahim Aleyhisselamın Yeğeni, yani kardeşi Haran’ın oğlu idi.

 4. Yakub (as): Yakub b. İshak, b. İbrahim Aleyhisselamlardır. Yakub Aleyhisselamın Annesi: Refaka’dır.

 5. Yusuf (as): Yusuf b. Yakub, b. İshak, b. İbrahim Aleyhisselamlardır. Yusuf Aleyhisselamın annesi: Rahıl bint-i Leban’dır.

 6. Eyyub (as): Eyyub b. Mus, b. Ra’vil, veya Razıh b. Ays b. İshak, b. İbrahim Aleyhisselamlardır. Eyyub Aleyhisselamın annesi Lut Aleyhisselamın kızı idi.

14. Zülkifl (as): Bişr (Zülkifl) b.Eyyub Aleyhisselam’dır.

 1. Şuayb (as): Şuayb b. Mikail, b. Yeşcür, b. Medyen, b. İbrahim Aleyhisselamdır. Şuayb Aleyhisselamın annesi: Lut Aleyhisselamın kızı Mikail’dir. Şuayb Aleyşhisselam, Musa Aleyhisselamın Kayınpederi idi.

 2. Musa (as): Musa b.İmran, b.Yashür, b.Kahis, b.Lavi, b.Yakub, b.İshak, b.İbrahim Aleyhisselam’dır. Musa b.İmran Aleyhisselamla Harun b.İmran Aleyhisselam, Ana-Baba bir kardeş idiler. Harun Aleyhisselam, Musa Aleyhisselamdan bir yaş büyüktü.

 3. Harun (as): Musa (as)’ın kardeşidir.

 4. Hızır (as) Rivayete göre: Hızır Aleyhisselamın soyu: Belya (veya İlya) b. Milkan, b.Falığ, b.abir, b.Salih, b.Erfahşed, b.Sam b.Nuh Aleyhisselam olup babası, büyük bir kraldı.

Kendisinin; adem Aleyhisselamın oğlu veya Ays b.İshak Aleyhisselamın oğullarından olduğu veya İbrahim Aleyhisselama iman ve Babil’den, Onunla birlikte hicret edenlerden birisinin, ya da Farslı bir babanın oğlu ol­duğu, kral Efridun ve İbrahim Aleyhisselam devrinde yaşadığı, büyük Zülkarneyn’e Kılavuzluk ettiği, İsrail oğulları krallarından İbn. Emus’un zamanında İsrail oğullarına peygamber olarak gönderildiği, halen, sağ olup her yıl, Hacc Mevsiminde İlyas Aleyhisselam ile buluştukları da, rivayet edilir.

 1. Yuşa (as): Yuşa’ b. Nun, b. Efraim, b. Yusuf, b. Yakub, b. İshak, b. İbrahim Aleyhisselam’dir.

 2. Kalib b. Yüfena (as): Kalib b. Yüfena, b. Bariz (Fariz), b. Yehuza, b. Yakub[3] b. İshak, b. İbra­him Aleyhisselamdır. Kalib b. Yüfenna Aleyhisselam, Musa Aleyhisselamın kız kardeşi Meryem’in kocası veya Musa Aleyhisselamın damadı idi.

 3. Hızkıl (as): Hızkıl b. Nuridir. Hızkıl Aleyhisselamın annesi yaşlanıp çocuk doğurmaz hale geldikten sonra, Yüce Allah’dan bir oğul dilemiş ve Hızkıl Aleyhisselam, ihsan olunmuştur. Bunun için, Hızkıl Aleyhisselam (İbnül’acuz = Koca Karının Oğlu) diye anılmıştır. (Hızkıl peygamberin adı diğer semavi kitaplarda “Hezekiel” diye geçer.)

 4. İlyas (as): İlyas b. Yasin, b. Finhas, b. Ayzar, b. Harun, b. İmran (A.S)’dır.

 5. Elyesa (as): Elyesa’ b.Ahtub, b.Adiy, b.Şütlem, b.Efraim, b.Yusuf, b.Yakub, b.İshak, b.İbrahim Aleyhisselam’dır. Elyesa Aleyhisselam’ın, İlyas Aleyhisselam’ın amcasının oğlu olduğu da söylenir.

 6. Yunus (as): Yunus b. Matta; Bünyamin b. Yakub b. İshak, b. İbrahim Aleyhisselam oğulla­rı soyundandı. Matta, Yunus Aleyhiselamın annesi idi. Peygamberlerden, Yunus b. Matta ile İsa b. Meryem Aleyhisselamlardan baş­ka hiç biri, annesine nisbetle anılmamıştır.

 7. Şemuyel (as): Şemuyel b.Bali, b.Alkama, b.Yerham, b.Yehu, b.Tehu, b.Savf’dır. Şemuyel Aleyhisselam, İsrail oğullarından ve Harun Aleyhisselamın zürriyetindendi. Şemuyel Aleyhisselamın annesi Hanne olup[6] Lavi b.Yakub Aleyhisselamın Hanedanına mensuptu.

 8. Davud (as): Davud b.İşa Aleyhisselam; Yehuza b.Yakub, b.İshak, b.İbrahim Aleyhisselamın soyundandır.

 9. Süleyman (as): Davud b.İşa Aleyhisselamın oğlu olan Süleyman Aleyhiselamın da, soyu, Yehuza b.Yakub, b.İshak, b.İbrahim Aleyhisselamlara dayanır.

 10. Lukman (as): Lukman b.Saran, b.Mürid, b.Savun. Lukman Aleyhisselam; Davud Aleyhisselamın devrinde yaşamıştır. Kendisi; Mısır Nub kabilesine mensubtu. Medyen ve Eyke halkındandı. İsrail oğullarından bir adamın kölesi iken, onun tarafından azad edilmiş ve kendisine ayrıca mal da, verilmişti.

 11. Şa’ya (as): Şa’ya b.Emus veya Emsıya’dır.

 12. İrmiya (as): İrmiya b.Hılkıya; Lavi b.Yakub Aleyhisselam’ın soyundan gelen Harun b.İmran Aleyhisselamın soyundandı.

 13. Danyal (as): Danyal b.Hızkıl’ül ‘asgar, Peygamber oğullarından, Süleyrnan b.Davud Aleyhisselamların soyundandı.

 14. Üzeyir (as): Uzeyr b.Cerve Harun Aleyhisselamın zürriyetindendir.

 15. Zülkarneyn (as): Zülkarneyn Aleyhisselamın ismi, soyu ve Peygamber olup olmadığı.. Hakkın­da bir çok ve çelişkili rivayetler bulunmaktadır. Kendisinin, Sa’b b.Abdullah’ülkahtani olduğu söylendiği gibi, babasının Hımyerilerden olduğu da, ileri sürülmektedir.

İbn. Habib de; Hımyer krallarının isimlerini Hişam b.Kelbi’den sırasıyla kitabı­na geçirirken Sa’b b.Karin b.Hemal’ı yüce Allah’ın, Kitabında Zülkarneyn diye anmış olduğunu kayd ettikten sonra, kral Zeyd b.Hemal’ı kayd edip ona da, Yü­ce Allah’ın Tübba’ adını vermiş olduğunu açıklar.

Zülkarneyn Aleyhnisselam hakkında: “Hem Nebi idi, hem Resul idi.” diyenler olduğu gibi, “Hayır! O, Resul olmayan bir Nebi idi. Resul olmayan bir Nebi oluşu, inşaallah, Sahih’dir!” diyenler de vardır. Hz. Ali’ye göre Zülkarneyn Aleyhisselam: Ne bir Nebi ne de bir kraldı. Fakat Allah’ın Salih bir kulu idi ki, o Allahı sevmiş, Allah da onu sevmişti.

 1. Zekeriyya (as): Zekeriyya b.Berahya Aleyhisselamın soyu, Süleyman b.Davud Aleyhisselamlara, Süleyman b.Davud Aleyhisselamların soyu da, Yehuza b.Yakub Aleyhisselama dayanır.

 2. Yahya (as): Yahya (as), Zekeriyya (as)’ın oğludur.

 3. İsa (as): Hz. Meryemin oğludur ve bir mucize olarak babasız dünyaya gelmiştir. Hz. Meryem’in babası İmran b.Masan olup Hub’um b.Süleyman Aleyhisselamın soyundandı.

 4. Hz. Muhammed (SAV): Muhammed b. Abdullah, b. Abdulmuttalib, b. Haşim, b. Abdi Menaf, b. Kusayy, b. Kilab, b. Mürre, b. Ka’b, b. Lüey, b. Galib, b. Fihr, b. Malik, b. Nadr, b. Kinane, b. Huzeyme, b. Müdrike, b. İlyas, b. Mudar, b. Nizar, b. Maadd, b. Adnan. Bütün kaynaklar Muhammed (a.s.)ın, Adnan’a kadar olan atalarının gerek isimlerinde, gerek sıralarında, ittifak halinde bulundukları gibi, Adnan’ın da İsmail (a.s.) b. İbrahim (a.s.)ın öz be öz soyundan geldiğinde de müttefiktirler.

Peygamberlik Sırası

Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu