İslam ve İnsan

Kutsal kitaplara iman

Hak Teâlâ tarafından hüküm içeren yeni bir kitap indirildiğinde kendisinden önceki kitap hükümsüz kalır.

Kutsal kitaplara iman

Mukaddes kitaplar, Allah Teâlâ tarafından peygamberlere vahiy yoluyla bildirilen ilahi hükümlerin bir araya getirilmesiyle oluşmuştur. Kaynağı Hak Teâlâ olan bu kitaplara peygamberler dahil insanoğlunun hiçbir müdahalesi olmamıştır. Bunlar tamamen söz ve anlam olarak Allah Teâlâ’nın eseridir. Bu nedenle de kutsaldır. Daha sonra insanlar tarafından birtakım müdahalelere uğrayan ya da yeniden yazılan şeylere ilahi kitap denmez.

Mukaddes kitaplar dört tanedir. Bunlardan ilki Hz. Musa (a.s)’a indirilen Tevrat’tır. İkincisi Hz. Davud (a.s)’a indirilen Zebur’dur. Üçüncüsü Hz. İsa (a.s)’a indirilen İncil’dir. Sonuncusu da son peygamber Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)’e indirilen Kur’an-ı Kerim’dir.

İlgili Makaleler

Hak Teâlâ tarafından hüküm içeren yeni bir kitap indirildiğinde kendisinden önceki kitap hükümsüz kalır. Yani insanlar, en son kitapta bildirilen kurallara uymakla yükümlüdürler.

Tevrat

Tevrat kelimesi Kur’an-ı Kerim’de on altı yerde geçmektedir. Kanun ya da şeriat gibi anlamlara gelen Tevrat, İsrailoğulları’na gönderilmiştir. Biz Tevrat‘ın varlığına ve Allah Teâlâ’nın Hz. Musa’ya bu mukaddes;: kitabı vahiy yoluyla gönderdiğine iman etmekle yükümlüyüz. Ancak günümüzde Tevrat adı altında kullanılan kitap tahrif edilmiştir.

Böylelikle bizim iman ettiğimiz mukaddes kitapla hiçbir ilgisi kalmamıştır. Nitekim 15. yüzyılda Tevrat üzerinde bir takım değişikliklerin yapıldığı ispat edilmiş ve öncesi hakkında da çok sağlıklı bilgilerin olmadığı ortaya çıkmıştır. Böylelikle biz Hz. Musa’ya inen Tevrat’ı Allah kelamı olarak bilir ve ona iman ederiz. Günümüzde Tevrat adı altında kullanılan kitabın bizim için bir kutsiyeti yoktur.

Zebur

Yazılı kitap anlamına gelen Zebur, Hz. Davud (a.s)’a indirilmiş mukaddes bir kitaptır. Bizim için bu kitap kutsaldır ve varlığına iman ederiz. Ancak günümüzde Yahudiler tarafından tahrif edilen ve Zebur adı altında kullanılan kitabın bizim için hiçbir anlamı yoktur.

İncil

İyi haber, müjde anlamlarına gelen İncil, iman etmemiz gereken mukaddes kitaplardandır. Ancak İsa (a.s) hayattayken İncil’i yazmamıştır ve yazdırmamıştır. Bugün İncil adıyla bildiğimiz kitaplar, İsa (a.s)’dan sonra belirli kimseler tarafından yazılmışlardır.

Günümüzde kullanılan dört farklı İncil’in içeriği HakTeâlâ’yı insanlara benzetmek, insanı ilahlaştırmak gibi akla ve vahye aykırı inançlar içerir. Ayrıca Hz. İsa (a.s) Aramice konuştuğu halde kaynak olarak bilinen tüm İncillerin Grek dilinde yazılmış olması gibi tutarsızlıklar, İncil’in tahrif edildiğini apaçık gösterir.

Bu yüzden biz mukaddes kitap İncil’e ve indirildiği peygambere iman ederiz. Ancak daha sonra insanlar tarafından tahrif edilen İncil ve Hz. İsa (a.s)’dan sonra ortaya çıkan hristiyanlık bizim için hiçbir anlam ifade etmez.

Son Kitap Kur’an-ı Kerim

Daha önce de belirttiğimiz gibi Hak Teâlâ tarafından hüküm içeren yeni bir kitap indirildiğinde önceki kitapların kuralları hükümsüz kalır. Bu bağlamda biz diğer tüm mukaddes suhuf ve kitaplara, peygamberlere iman ederiz. Ancak son peygambere indirilen son mukaddes kitap olan Kur’an-ı Kerimin hükümlerine göre yaşarız. Diğer sayımızda Kur’an-ı Kerim’den ve onun diğer mukaddes kitaplarla olan benzerlik ve ayrıcalıklarından söz edeceğiz.

Mukaddes Suhuflar (Sahifeler)

Melekler konusunu işlerken Cebrail (a.s)’ın vahyi getirmekle görevli olduğunu ifade etmiştik. Allah Teâlâ tarafından Cebrail (a.s) aracılığıyla peygamberlere gönderilen bu haberlerin bir kısmına, hacmi küçük olduğu için sayfalar anlamına gelen ‘suhuf adı verilmiştir. Suhufların bir kısmını Hak Teâlâ Kur’an-ı Kerimde bildirmiş; bir kısmını da Peygamber Efendimiz (s.a.v) hadisi şeriflerinde haber vermiştir.

Bu suhuflardan Hz. Âdem (a.s)’a on, Hz. Şit (a.s)’a elli, Hz. İdris (a.s)’a otuz, Hz. İbrahim (a.s)’a da on sahife gönderilmiştir. Toplamda yüz sayfadır.

Suhuflar, indirildikleri dönemlerin imkânlarına göre tabletler, levhalar ve çeşitli malzemeler üzerine yazılmış mukaddes metinlerdir. Bu mukaddes suhufları bilmek ve onlara iman etmekle yükümlüyüz.

M.Fatih ÇAKIR
Genç Okur Dergisi

Sözcüklerin Tanımı
*Mukaddes: Kutsal,
*Tahrif: Değiştirme, bozma. ‘
*Kutsiyet: Kutsallık

Kutsal kitaplara iman
Peygamberlik Sırası

Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu