Sesli Kuran-ı Kerim
Trend

Kamer Suresi (54.sure)

Hz.Peygamber’in eliyle işaret edip ayı ikiye bölmesini ve sonra tekrar işaret edip birleştirmesini ifade etmektedir. Bu mucize İslami literatürde inşikaku’lkamer veya şakku’l-kamer (ayın yarılması) diye meşhur olmuştur.

Kamer Suresi

Kuranı Kerim’in 54.suresi olan Kamer Suresi. Mekke’de inmiştir, 55 ayettir.
İslam alimlerinin çoğunluğuna göre ayın yarıldığını belirten cümle Mekkeliler’in kendisinden bir mucize istemeleri üzerine Hz.Peygamber’in eliyle işaret edip ayı ikiye bölmesini ve sonra tekrar işaret edip birleştirmesini ifade etmektedir.

Bu mucize İslami literatürde inşikaku’lkamer veya şakku’l-kamer (ayın yarılması) diye meşhur olmuştur. Bu ayetin yorumunda alimler arasında geniş tartışmalar cereyan etmiş, hatta bu konuda özel risaleler yazılmıştır.

İlgili Makaleler

Ayın yarılmasıyla ilgili ifadenin Resulullah döneminde gerçekleşmiş bir olayı anlattığını savunanlar, ayetteki fiilin geçmiş zaman kalıbında olmasını (bunun fiilen vuku bulmuş bir durumu gösterdiğini) ve bu olayı açık biçimde tasvir eden rivayetler bulunmasını delil gösterirler; ayrıca 2. ayetteki açıklamanın da bu anlayışı desteklediğini belirtirler. İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca bu görüş benimsenmiştir.
(rivayetler için bk. Buhari, “Menakıb”, 27; “Tefsir”, 54/1; “Menakıbü’l-ensar”, 36; Müslim, “Sıfatü’l-münafikin”, 43-48; Tirmizi, “Tefsir”, 54/1-5; Müsned, IV, 82; Taberi, XXVII, 84-86)

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla.

 1. Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı.
 2. Onlar bir mucize görürlerse hemen yüz çevirirler ve: Eskiden beri devam edegelen bir büyüdür, derler.
 3. Yalanladılar ve kendi heveslerine uydular. Halbuki her işin ulaşacağı yeri vardır.
 4. Andolsun onlara, kötülükten önleyecek nice önemli haberler gelmiştir.
 5. Bu büyük bir hikmettir. Fakat (yüz çevirene) uyarılar ne fayda verir!
 6. Çağıranın görülmemiş bir şeye çağırdığı gün, sen de onlardan yüz çevir.
 7. Sanki etrafa yayılmış çekirge sürüsü gibi bakışları perişan (utançtan yere bakar) bir halde kabirlerden çıkarlar.
 8. Dâvetçiye koşarlarken o esnada kâfirler: Bu, çok çetin bir gündür! derler.
 9. Onlardan önce Nuh’un kavmi de yalanladı, hem de kulumuzun yalancı olduğunda ısrar ederek: O, delirdi, dediler. Ve (Nuh, davetten vazgeçmeye) zorlandı.
 10. Bunun üzerine, Rabbine: Ben yenik düştüm, bana yardım et! diyerek yalvardı.
 11. Biz de derhal nehir gibi devamlı akan bir su ile göğün kapılarını açtık.
 12. Yeryüzünde kaynaklar fışkırttık. (Her iki) su, takdir edilmiş bir işin olması için birleşmişti.
 13. Nuh’u da tahtalardan yapılmış, çivilerle çakılmış gemiye bindirdik.
 14. İnkâr edilmiş olana (Nuh’a) bir mükâfat olmak üzere gemi, gözlerimizin önünde akıp gidiyordu.
 15. Andolsun ki onu bir ibret olarak bıraktık, ibret alan yok mudur?
 16. Benim azabım ve uyarılarım nasılmış!
 17. Andolsun biz Kur’an’ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. (Ondan) öğüt alan yok mu?
 18. Ad kavmi (Peygamberleri Hûd’u) yalanladı da azabım ve tehdidim nasılmış (gördüler).
 19. Biz onların üstüne, uğursuzluğu devamlı bir günde dondurucu bir rüzgâr gönderdik.
 20. O rüzgâr, insanları, sökülmüş hurma kütükleri gibi yere seriyordu.
 21. Nasılmış benim azabım ve uyarılarım!
 22. Andolsun biz Kur’an’ı düşünüp öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mu?
 23. Semûd kavmi de uyarıcıları yalanladı.
 24. “Aramızdan bir beşere mi uyacağız? O takdirde biz apaçık bir sapıklık ve çılgınlık etmiş oluruz” dediler.
 25. “Vahiy, aramızda ona mı verildi? Hayır o, yalancı ve şımarığın biridir” (dediler.)
 26. Yarın onlar, yalancı ve şımarığın kim olduğunu bileceklerdir.
 27. Gerçekten onları imtihan etmek için dişi deveyi gönderen biziz. Sen onları gözetle ve sabret.
 28. Onlara, suyun aralarında paylaştırıldığını haber ver. Her biri kendi içme sırasında gelsin.
 29. Arkadaşlarını çağırdılar, o da (bundan cür’et alarak) kılıcını kaptı ve deveyi kesti.
 30. (Bu azgınlara) azabım ve uyarılarım nasıl oldu!
 31. Biz onların üzerlerine korkunç bir ses gönderdik. Hemen hayvan ağılına konan kuru ot gibi oluverdiler.
 32. Andolsun biz Kur’an’ı, anlaşılıp öğüt alınması için kolaylaştırdık. O halde düşünüp öğüt alan yok mu?
 33. Lût’un kavmi de uyarıcı peygamberleri yalanladı.
 34. Biz de üstlerine taş (yağdıran bir fırtına) gönderdik. Ancak Lût ailesini seher vakti kurtardık.

35.Katımızdan bir nimet olarak. Biz şükredeni işte böyle mükâfatlandırırız.

 1. Andolsun ki, Lût onları bizim şiddetli azabımızla uyardı. Fakat onlar bu tehditleri kuşkuyla karşıladılar.
 2. Onlar Lut’un misafirlerine karşı kötülük yapmayı planlamışlardı. Hemen biz onların gözlerini silme kör ettik. “Haydi azabımı ve uyarılarımı tadın!” (dedik).
 3. Bir sabah kendilerine, yakalarını bir daha bırakmayacak olan bir azap gelip çattı.
 4. İşte azabımı ve uyanlarımı tadın! (denildi).
 5. Andolsun biz Kur’an’ı, öğüt almak için kolaylaştırdık. O halde düşünüp ibret alan yok mu?
 6. Şüphesiz Firavun’un kavmine de uyarıcılar gelmişti.
 7. Lâkin onlar bütün âyetlerimizi yalanladılar. Biz de onları güç ve kudretimize lâyık bir şekilde yakaladık.
 8. Şimdi sizin kâfirleriniz, onlardan daha mı iyidirler? Yoksa kitaplarda sizin için bir berât mı var?
 9. Yoksa “Biz, intikam almağa gücü yeten bir topluluğuz” mu diyorlar?
 10. O topluluk yakında bozulacak ve onlar arkalarını dönüp kaçacaklardır.
 11. Bilakis kıyamet onlara vâdedilen asıl saattir ve o saat daha belâlı ve daha acıdır.
 12. Şüphesiz suçlular sapıklık ve çılgınlık içindedirler.
 13. O gün yüzüstü ateşe sürüklendiklerinde “Cehennemin elemini tadın!” denir.
 14. Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık.
 15. Bizim buyruğumuz, bir anlık bakış gibi, bir tek sözden başka bir şey değildir.
 16. Andolsun biz, sizin benzerlerinizi hep helâk ettik. Düşünüp ibret alan yok mu?
 17. Yaptıkları her şey kitaplarda (amel defterlerinde) mevcuttur.
 18. Küçük büyük her şey satır satır yazılmıştır.
 19. Takva sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenarlarındadır.
 20. Güçlü ve Yüce Allah’ın huzurunda hak meclisindedirler.

Kamer Suresi

Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu