Şit Peygamber

Şit Peygamber

Adem (A.S)dan sonra gönderilen peygamber.

Adem (A.S) oğludur. Adem (A.S)ın oğullarından Habil ile Kabil arasında çıkan anlaşmazlık neticesinde Kabil, Habil’i öldürünce, Allah Teala, hazret-i Adem’e, Habil’e karşılık ihsan olarak, yeni bir oğul verdi.

Adem (A.S)ın bütün çocukları ikiz olarak doğduğu halde, Şit (A.S) tek doğdu. Şit adı verilen yeni oğlun ismi İbranice olup, Arapça karşılığı “Allah’ın hibesi” manasınadır.

Adem (A.S)ın oğullarından Kabil, Habil’i şehit ettikten sonra doğmuş olan Şit (A.S), son peygamber Hz Muhammed s.a.v nûrunu alnında taşıyordu. Bu sebeple Adem (A.S) onu pek fazla seviyordu.

Bütün evladı üzerine onu reis yaptığı gibi, vefat edeceği sırada da bütün yeryüzünün halifeliğine onu tayin etti. Bu hususta vasiyette bulundu. Ayrıca ilahi sırları bildirip, bütün ilimleri öğretti.

Peygamber efendimizin s.a.v nûruyla ilgili olarak oğlu Şit (A.S)a şöyle vasiyet etti:

-“Oğlum! Alnında parlayan bu nur, son peygamber olan Hz Muhammed (SAV) nurudur. Bu nuru mümin, temiz ve afif hanımlara teslim et ve oğluna da böyle vasiyet et.

Şit Peygamber bu vasiyet üzerine saliha bir kızla evlendi. Sonra evlatlarına da böyle vasiyet ettiler. Onlar da bu vasiyete uyup öylece devam ettiler.
Adem (A.S) ın vefatından sonra, Allah Teala, Şit (A.S) peygamberlik verdi. Elli sayfa küçük kitap indirdi. Bu kitaplarda hikmet ilmi, matematik, sanayi bilgileri, kimya ilmi ve daha birçok şeyler bildirilmişti.

Şit (A.S) zamanında insanlar çoğalıp, her tarafa yayıldılar. Onlara Allah Tealanın emirlerini bildirip iman etmeye çağırdı. Şit (A.S) ın dininin esasları, Adem (A.S)ın bildirdiği dinin esaslarına uygundu.

Şit Peygamber ekseriya Şam’da ikamet edip, insanlara, Allah Tealaya iman etmeyi ve emirlerine uymayı bildirerek tebliğ vazifesini yaptı.
Bin şehir kurup, hudutlarını tespit etti.

Şit Peygamberin çocukları ve torunları imar ettikleri şehirlerde yaşayıp, Allah-u Teala’ya ibadet ve taatle meşgul oldular.
Gayet huzurlu bir hayat sürdüler. Aralarında düşmanlık buğz ve haset yoktu.

Kötülüklerden, haramlardan ve isyandan uzak dururlardı. Şit Peygamber, Şam’dan Yemen tarafına gidip, azgın ve sapık bir halde yaşayan Kabil’in oğullarını Allah Tealaya iman ve ibadet etmeye davet etti.

Fakat bu kavim, Şit (A.S)ın davetini kabul etmeyip, sapıklıklarında ısrar ettiler. Şit Peygamber, onlarla savaş yaptı. Bu savaşta kılıç kullandı.
İlk kılıç kullanan odur.

Yemendeki bu azgın kavmin bir kısmını kılıçtan geçirdi, bir kısmını da esir aldı. Babası, Adem (A.S) la veya kardeşleriyle Kabe’yi balçık çamuru kullanarak taştan yaptı. Son peygamber Hz Muhammed (SAV) nûru Şit (A.S) dan onun oğlu Enuş’a geçti.

Şit (A.S), oğlu Enuş’a, babası Adem (A.S) ın, Hz Muhammed (SAV) nuruyla ilgili olarak kendisine yaptığı vasiyeti yaptı ve Enuş’u yeryüzüne halife tayin ederek vefat etti.

Ömrünün dokuz yüz on iki veya dokuz yüz elli yahut da dokuz yüz sene olduğu rivayet edilmiştir. Peygamberliğininse, iki yüz seksen iki veya iki yüz on iki yahut da iki yüz kırk iki sene olduğu rivayet edilmiştir.

Şit Peygamberden sonra, çoğalarak yeryüzüne dağılan insanlar, zamanla doğru yoldan uzaklaşıp, çok azgınlık gösterdiler. Allah Teala onlara İdris (A.S)ı peygamber olarak gönderdi.

Şit (A.S) Adem (A.S) ın öteki evlatlarının hepsinden güzel ve faziletliydi. Suret ve sirette yani hal ve yaşayışta tıpkı babasına benzediği için Adem (A.S) onu diğer evlatlarından çok severdi.

Şit Peygamber

Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi

Başa dön tuşu