Adab-ı S.Abdulhakim el Hüseyni-Minhacü's seni

Vird nedir? Vird adabı

İnsanî kalp ise hayvanî kalbin içerisine yerleştirilmiş latif ve nuranî bir cevherdir. Kalp, zikirle tedavi olduktan sonra arşın üzerindeki makamına geri döner.

Vird nedir? Vird adabı

Şeyhin müridine telkin ettiği zikir, salavat gibi her ders için vird tabiri kullanılır. Fakat bizim burada virdle  kastettiğimiz kalbi zikirdir. Kalbi zikrin adaplarına ve nasıl yapılacağına başlamadan önce kalbin hakikatini açıklamak gerekir.

Kalp, hayvanî ve insanî olmak üzere iki kısımdır. Hayvanî kalp, çam kozalağı şeklinde bir et parçası olup sol memenin dört parmak kadar altındadır. Hayvanî kalp diye isimlendirilmesinin sebebi bu kalbin her canlıda bulunmasıdır.

İlgili Makaleler

İnsanî kalp ise hayvanî kalbin içerisine yerleştirilmiş latif ve nuranî bir cevherdir. Kalp, zikirle tedavi olduktan sonra arşın üzerindeki makamına geri döner. Zaten zikirden maksat da budur. Kalbî zikir, lafza-i celâl ve kelime-i tevhid zikri olmak üzere iki kısma ayrılır. Lafza-i celâl zikri de aynı şekilde sadece kalp üzerinde ve letâifler üzerinde olmak üzere iki kısma ayrılır.

Şeyh Arapkendi (K.S) risâlesinde şöyle buyurmuştur: “Kalp, biraz sol tarafa meyilli bir şekilde sol  memenin altındadır. Kimisi iki parmak altında olduğunu, kimisi de dört parmak altında olduğunu söylemiştir. Biz de, ‘Kalp, açık bir şekilde iki parmak, bitişik şekilde de dört parmak sol memenin altındadır’ diyerek bu iki görüşü
bir araya getiriyoruz.

Bu zikirler arasında bir tertip ve aşama vardır. Kalp üzerinde lafza-i celâl zikri, sonra letâiflerRuh ile nefsin mücadelesi üzerinde lafza-i celál zikri, ardından da kelime-i tevhid zikri gelir. Biz de bu zikirleri bu tertip üzere anlatacağız.

Kalp Üzerinde Lafza-i Celâl Zikri

Lafza-i celál, “Allah” lafzıdır. Bu isim rubûbiyyet, Celâl, Cemâl ve Kemal isimlerini ve ulûhiyet sıfatlarını taşıdığı için en şerefli ismidir. Bu terbiye eden şeyhin sålike emrettiği ilk zikirdir. Bu zikrin adaplarını ve nasıl olması gerektiğini anlatacağız inşallah.

Şart Mesabesindeki Âdaplar

1. Mümeyyiz olmak
2. Kendisine intisap edilen şeyhin zikir telkin etmesi.
3. Sâdât-ı kirâmın isimlerinin ezberlenmesi.
4. Hadesten ve necâsetten temizlenmek.
5. Teverrük oturuşunun aksi şekilde oturmak.
6. Kıbleye yönelmek.
7. Bir şeyle üstünü örtmek.
8. Başından sonuna kadar gözleri kapatmak.
9. Başında ve sonunda yirmi beş defa veya daha fazla “estağfirullah” demek.
10. Fatiha suresini okuyup sevabını Resûlullah Efendimize (SAV), âline, ashabına ve sâdât-ı kirâma hediye etmek.
11. Sağ eli sol göğsün dört parmak altına koymak.
12. Lafza-i celâli zikretmek.
13. Zikri sağ işaret parmağıyla tesbih kullanarak çekmek.
14. Baş ve dili oynatmadan sadece kalp ile zikretmek.
15. Her yüz zikirde bir kendisinin duyabileceği şekilde ve manasını düşünerek “İlâhî ente maksudi ve rıdake matlûbî” (Allahım maksadım sensin ve talep ettiğim senin rızandır) demek.
16. İzinsiz zikir sayısını artırıp eksiltmemek.
17. Huşûlu olmak.

Lafza-i Celâl Zikrinin Yapılış Şekli

Mürid, virde gözlerini kapatıp yirmi beş defa ya da daha fazla “estağfirullah” diyerek başlar. Kalbini günahların kapladığını ve bu günahların onu zikrin hakikatinden alıkoyduğunu ve Allah Teâlâ’nın yardımına muhtaç olduğunu düşünür. Sonra sekiz adet Fatiha suresi okur.

1. Fatiha’yı Resûlullah Efendimize (SAV), âline ve ashabına (RA) hediye ettikten sonra Şah-ı Nakşibend ve Şeyh Abdülkadir-i Geylani’ye (KS) hediye eder. Sonra huşu ile zikir yapabilmesi, kalbini toparlayabilmesi, gafletten uyanabilmesi ve zikre hazır olabilmesi için kendisine tasarrufta bulunmasını mürşidine söylemelerini isteyerek bu iki şeyhe istimdadda bulunduğunu düşünür.
Bu şekilde diğer Fatihaları da okuyup sevabını hediye eder ve istimdadda bulunur.

2. Fatiha’yı Abdülhâlik Gucdüvânî ve İmâm-ı Rabbânî‘ye (KS) hediye eder.

3. Fatiha’yı Şeyh Mevlânâ Halid ve Seyyid Abdullah‘a (KS) hediye eder.

4. Fatiha’yı Şeyh Seyyid Tâhâ ve Şeyh Seyyid Sıbgatullah Arvâsî‘ye (KS) hediye eder.

5. Fatiha’yı Şeyh Abdurrahman Tâhî ve Şeyh Fethullah Verkânisi‘ye (KS) hediye eder.

6. Fatiha’yı Şeyh Muhammed Diyâüddin ve Şeyh Ahmed el-Haznevî’ye (KS) hediye eder.

7. Fatiha’yı Şeyh Seyyid Abdülhakîm el-Hüseynî ve Şeyh Seyyid Muhammed Raşid el-Hüseynî’ye (KS) hediye eder.

8. Fatiha’yı şu an intisap etmiş olduğu şeyhine hediye edip istimdadda bulunur. Yazının devamını okumak için tıklayın.

1 2 3Sonraki sayfa
Başa dön tuşu