İlmihal
Trend

Kadir Gecesi Nasıl İbadet Edilir?

Diğer mübarek geceler gibi, farklı farklı zamanlara denk gelen sonraki Kadir geceleri de oldukça faziletlidir.

Kadir Gecesi Nasıl İbadet Edilir?

Kadir gecesinin yüceliğini idrak eden âlimler şöyle söylemişlerdir: Bu mübarek gece, hakikatte sadece, Peygamber Efendimiz’e (SAV) vahyin inmeye başladığı eşi benzeri bulunmayan o tek geceden ibarettir. Kıyamet gününe kadar da o mübarek gecenin bir tekrarı daha olmayacaktır. Fakat aynı âlimlerimiz, şunu da ifade etmişlerdir: Diğer mübarek geceler gibi, farklı farklı zamanlara denk gelen sonraki Kadir geceleri de oldukça faziletlidir. Bu durum, “birbirine benzeyen şeyler” arasındaki “benzerlik” ilkesinin bir gereğidir.

Her sene karşıladığımız ramazan ayındaki Kadir gecesini ihya etmeye dair, sahih hadis-i şerifler bulunmaktadır. Örnek olarak şu hadis-i şerifi gösterebiliriz:

İlgili Makaleler

“Her kim iman ederek ve karşılığını yalnızca Allah’tan umarak Kadir gecesini ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır.” (47)

Bu hadis-i şerifte, Kadir gecesini ihya eden müminlerin geçmiş günahlarının tamamen affedileceği belirtilmektedir. Buradan anlaşılmaktadır ki bu gecede ibadette bulunma hususunda, müminler için büyük bir teşvik söz konusudur. Resûl-i Ekrem Efendimiz (SAV), Kadir gecesinin, ramazan-ı şerifin son on günündeki tek gecelerden(48) birinde olduğunu söylemiştir. Bunu, Sahîh-i Buhari’de geçen şu hadis-i şeriften öğrenmekteyiz:

Kadir gecesini, ramazan ayının son on günündeki tek gecelerde arayınız.

Fakat Peygamber Efendimiz (SAV), Kadir gecesinin tam olarak hangi gün olduğunu bizlere bildirmemiştir.

Bazı hadis-i şeriflerde Kadir gecesinin tam olarak hangi gün olduğunun, bir hikmete binaen, Hz. Peygamber’e (SAV) unutturulduğu bildirilmektedir. Burada bahsi geçen hikmete dair şunları söyleyebiliriz: Kıymetli olan her şey gizlenir. Kadir gecesi de sahip olduğu kıymetten ötürü, Murâd-ı ilâhi gereği bir dereceye kadar gizlenmiştir. İmam Fahreddin er-Râzî hazretlerinin ifade ettiği üzere, bunun başka örnekleri de bulunmaktadır.

Beş vakit namaz içerisinde “salât-ı vustâ/ orta namazı”nın; Cenâb-ı Hakk’ın mübarek isimleri arasında “ism-i âzam’ın; cuma günündeki “icabet saati”nin tam olarak bilinmemesi gibi. Buna benzer daha pek çok örnek vermek mümkündür. Bütün bu saydıklarımızın tam vakitlerinin gizlenmesi, hem bu günlerin kıymetlerinin artmasını hem de bu konu üzerinde çalışan âlimlerin daha istekli ve daha titiz olmalarını sağlamıştır.

Beyzâvî tefsirinde, Kadir gecesinin mutlak surette ramazan-ı şerifin son on günündeki tek gecelerden biri olduğu beyan edilmiştir. Sonra ise, bu geceler arasında yirmi yedinci gecenin Kadir gecesi olma ihtimalinin daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Kadir gecesinin bu şekilde gizlenmesindeki hikmet ise şöyle açıklanmıştır:
Bu mübarek gecenin gizlenmesindeki hikmet, bu geceyi kesin olarak bulmak isteyenlerin, ihtiyatlı davranarak, daha pek çok geceyi ihya etmeye özen göstermelerini sağlamaktır.

Ashâb-ı kiramdan ve tabiînden bazıları da Kadir gecesinin ramazan-ı şerifin yirmi yedinci gecesine denk geldiğini, kesine yakın bir şekilde ifade etmişlerdir. Bu duruma dair meşhur pek çok delil ve işaret de bulunmaktadır.

Kadir Gecesini İhya Etmek

Önceki sayfada zikrettiğimiz şeklindeki hadis-i şerifte, Kadir gecesi ihya edildiği takdirde, geçmiş günahların affolunacağı belirtilmektedir. Fakat bu geceyi ihya etmek demek, sabaha kadar ibadette bulunmak, hiç uyumamak, dünyevî işlerle uğraşmamak demek değildir. Bu geceyi ihya etmek demek, hadis âlimlerinin beyan ettiği üzere, oyun ve eğlencenin her türünden uzak durmak ve bununla birlikte, herkesin kendi gücü nisbetinde çeşitli ibadetlerle meşgul olması demektir. Çeşitli ibadetlerle meşgul olmaktan kastımız şunlardır:

a) Öncelikle teravih namazını eda etmek.
b) Gecenin çoğunda, zikirlerin en faziletlisi olan (Sübhânellahi ve’l-hamdülillâhi velâ ilahe illallâhu vallâhu ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm] kelimeyi tayyibesini durmadan tekrar etmek.)

c) Allah Teâlâ’ya dua ve niyazda bulunmak.
d) Peygamber Efendimiz’e (SAV) salavât-ı şerife getirmek.

Kadir gecesini ihya etmek, bunlardan ibarettir. Kadir gecesine mahsus bir namazın var olduğuna dair sağlam bir rivayet bulunmamaktadır. Tabii ki arzu edildiği takdirde, nafile veya kaza namazı kılınabilir. Fakat nafile namazlarda, teravih namazında olduğu gibi, her selâm verdikten sonra salavât-ı şerife okunmalıdır.
Son olarak, bu gece hakkında, Hz. Âişe’den (RA) rivayet edildiği şekliyle sahih olan, şöyle bir duanın bulunduğunu belirtmiş olalım:

-“Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affeyle

(Manastırlı İsmail Hakkı – Kadir Gecesi Nasıl İbadet Edilir?)

47 [Buhârî, Savm, 6].
48 Ramazan-ı şerifin 21,23, 25,27 ve 29. geceleri.
49 [Buhârî, Fezâil-i Leyleti’l-Kadr, 3].

Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu