İlmihal
Trend

101 Küfür Hali

Allah düşmanlarının hallerini, kılıklarını, edalarını ve unsurlarını, onların dinlerinden hoşnutluk ve küfürlerine rıza yolu ile taklit etmek..

101 Küfür Hali

Bilerek veya bilmeyerek söyleye geldiğimiz sözler bizi nereye götürür?

Bir adam ömrü boyunca bir şarap fıçısı içinde otursa ve yalnız şarapla yaşasa da

İlgili Makaleler

Bu haramdır,biliyor ve doğruluyorum;ama ne yapayım ki,nefsimi yenemiyor ve ondan vazgeçemiyorum ! dese hareketi sadece günaha girer de,ömrünce ağzına alkol almamış başka biri

-Ben içkiyi bünye ve mizacıma uymadığı için içmiyorum; İslam’da yasak olduğu için değil! dese, onunki günah üstü bir şey,küfür olur.Görülüyor ki, iman öyle bir örümcek ağı ipliği ki,dünyaları assalar kopmaz da,bir püfle gidebilir.Bu bakımdan Yirminci Asrın Büyük Kutbuna ait 101 maddelik bu icmali,daha nice benzerlerinin takdir edileceği kanaatiyle en lüzumlu bir zemin olarak mümin gözler önüne seriyoruz.

Dinimizin sahabelerden sonra en büyük insanı, eseri Allah ve Resulü’nün kitapları müstesna,en yüksek kitap kabûl edilen İmam-ı Rabbani Hazretleri,itikad arsası tam temizlenmeden ve düzleştirmeden hiçbir amelin kıymeti olmayacağı ve bu arsa üzerine hükmünü koymuş olduklarına göre,imanda ilk iş, Allah’ı hakkıyla tenzih edebilmek ve bu tenzih borcunu kısıtlayıcı fikir ve kelam fuhşundan kurtulmaktır.Nitekim Kainatın Efendisi gelinceye kadar hak olan İseviyeti,O’ndan evvel ve sonra bozan Hıristiyanlar,hep bu ilahî tenzihte düştükleri uçurum yüzünden helake gitmişler,bu küfürleri de,Kainatın Efendisini tanımamak küfrü üstüne ilave etmişlerdir.

Din ölçüleri ve incelikleri bahsi sonsuzdur. Fakat din davasının topyekûn cümle kapısı, Allah’a itikadın nasıl ve bu itikadı bozan şeylerin neler olduğunu bilmektir.

Bu bakımdan, küfrü mucip halleri 101 madde halinde belirtiyor ve mümin geçinenlerden bir haylisinin laubalilik gösterdiği ilk ve en büyük hudut riayetini ortaya koyuyoruz.

KÜFRÜ GEREKTİREN 101 ŞEYLER

1. Allah’ın varlığında tereddüt
2. Allah’ın ülûhiyet istihkakına ortak koşmak
3. Allah’ın cisim olduğunu sanmak
4. Allah’ı cisim icaplarından biriyle vasıflandırmak
5. Allah’ı zaman kaydı içine almak
6. Allah’ı mekan kaydı içine almak
7. Allah’ın ezeliyetini ve ebediyetini inkar etmek
8. Annesi ve oğlu olduğunu, doğurulmuş ve doğurmuş bulunduğunu sanmak
9. Eksiklik sıfatlarından biriyle vasıflandırmak
10. Kemal sıfatlarından herhangi birini kabul etmemek
11. Allah’ı bölünebilir bir madde halinde birleşim olarak hayal etmek
12. Allah’ı, bir şeye hulûl etmesi veya bir şeyin onda hal olması fikriyle mütalaa etmek
13. Peygamberlerden herhangi birine bir eksiklik isnat etmek
14. Peygamberlerden herhangi birini inkar etmek
15. Peygamberlere yalancılık isnadında bulunmak
16. Peygamberleri sihirbaz, mecnûn, cahil gibi şeylerle vasıflandırmak
17. Peygamberlerin Allah ile bir neseb alakası bulunduğunu sanmak ve söylemek
18. Peygamberlere günah isnat etmek
19. Peygamberlerin fazilet ve kemallerini Allahtan bilmeyip herhangi bir kuldan bilmek
20. Peygamberlerin cehre ve vücutlarında sıhhat ve umumî hallerinde bir kötülük ve illet bulunabileceğini iddia etmek
21. Peygamberlerin vaatlerine sadakatsizlik isnadı
22. Peygamber olmayan bir kimseye peygamber demek
23. Peygamberlerden herhangi birinin nebîliğini inkar etmek
24. Meleklerin varlığına inanmamak
25. Meleklere bir eksiklik ve kötülük isnat etmek
26. Melekleri, Allah’ın vasıflandırdığı sıfatlardan başka türlü zannetmek
27. Meleklerin erkeklik ve dişilik vasıfları olduğunu sanmak
28. Ayetle sabit mucizelerden herhangi biri üzerinde tereddüt etmek
29. Kamerin ikiye bölünmesi ve mi’raç gibi, tevatürle sabit mucizeleri inkar etmek
30. Allah’ın kitaplarından birisini tasdik etmemek
31. Kur’an’ın bir ayet veya bir cümle veya bir kelimesini inkar etmek
32. Kur’an’a küçücük bir eksiklik veya zayıflık kondurmak
33. Kur’an’ın ölçülerine yanaşmamak veya onlardan şüphe etmek
34. Kur’an’ın hükümlerinden daha faydalı, daha uygun, daha koruyucu, daha adaletli bir şey kabul ve iddia etmek
35. Herhangi bir suretle Kur’an’ı tahkîr etmek
36. Kur’an’a Peygamberin öz kelamıdır gözüyle bakmak
37. Kur’an’ı İslam büyüklerinden başka türlü tefsir ve tevil etmek
38. Kabirdeki sual ve azabı inkar etmek
39. Haşri inkar etmek
40. Kıyamette her ferdin, aslî vücudiyle meydana geleceğine inanmamak
41. Hesap gününü inkar
42. Sıratı inkar
43. Mizanı inkar
44. Cennet ve cehennemi inkar
45. Cennet nimetlerini ve cehennem azabını inkar
46. İlahî nimet ve azabın ebedî olmadığına itikat
47. Kaderi inkar
48. Kaderin değişebildiğine itikat
49. Kafirlerin cennete girebileceğine itikat
50. Müminlerin ebediyen cehennemde kalabileceklerine itikat
51. Allah’ın vasıflandırdıklarını eksik veya fazla kabul etmek
52. Namaz, oruç gibi ibadet hükümlerinin farz olduğunu red
53. Faiz, insan öldürme ve emsali günahları ma’siyet kabul etmemek
54. Allah düşmanlarının hallerini, kılıklarını, edalarını ve unsurlarını, onların dinlerinden hoşnutluk ve küfürlerine rıza yolu ile taklit etmek
55. İslamiyeti mühimsememek ve hor görmek
56. Kafiri müminin üstünde tutmak
57. Haramı helal bilmek
58. Helali haram bilmek
59. İslamiyetin başlangıcı zamanlarında ayrılık ve aykırılık bulunduğuna hükmetmek
60. Sahabîleri, münafık, fasık ve kafir bilmek
61. Beyt ehline, beyt ehli olduğu için düşmanlık
62. Sahabîleri, sahabî oldukları için sevmemek
63. Bir mümine, mümin olduğu için hakaret
64. Bir kafire, kafîr olduğu için muhabbet
65. İslamiyetin, din ve dünya saadetine engel olduğunu fikretmek
66. Bir mümini küfürle suçlamak ve ona kafir diye hitap etmek
67. Küfrü gerektiren bir söz söylemeyi veya iş işlemeyi kurmak
68. Küfrü gerektiren bir şeyi irade ve ihtiyariyle hatırından geçirmek
69. İslamda istihza belirtici bir söz veya işi iradesiyle benimsemek
70. Bir hakime, emîre, şeyhe ta’zim kastiyle secde etmek (Bu kast olmadan edilen secdeler de şiddetle haramdır. Namazlardan sonra edilen secdeler de haram)
71. Sihrin tesirine inanmak
72. Mushafı, yahut bir sahîfe veya bir ayetini, yahut da Allah’ın isimlerinden birinin yazılı olduğu kağıdı kasten pisletmek
73. Şeriat ilmine, hadîse, peygamber ve melaike isimlerine bir ait varakayı pisliğe atmak
74. Camileri kasten pisletmek
75. Alemi veya onun bir parçasını kadîm (evveli yok) bilmek
76. Alemi Yaradanı hadis (sonradan olma) bilmek
77. Kadîm (evveli olmayan) ı birden fazla bilmek
78. Allah’ı hayy (diri), kudretli, iradeli, ilim ve kelam sahibi kabul etmemek
79. Herhangi bir peygamberi yalanlamak
80. İmana gelmek isteyenlere Tevhîd Kelimesini hemen talim etmemek
81. Def ve düdük çalarak veya herhangi bir musikî aletiyle kur’an okumak
82. Filan, peygamber de olsa sözüne inanmam! demek
83. La havle ekmek getirmez! demek
84. Kıyametten korkmam! demek
85. Kur’an veya din öğreticisinin istihza ile taklidini yapmak
86. Şarabın haram olmamasını temenni
87. Hazret-i Ebû Bekrin sahabîliğini inkar. (Hakkında Kur’an nassı vardır).
88. Namaz kılmam, kılmayacağım! demek
89. Allah’ı, ülûhiyetine uymaz bir fiil ve işle yorumlamak
90. Allah’ın isimlerinden biriyle alay etmek.
91. Allah’ın emir ve yasaklarını alaya almak. Din alimlerinin sözleri efsanedir! demek
92. İslam dini hurafelerden ibarettir! demek
93. Asrımız dinsizlik asrıdır! demek
94. Helal ve haramı tanımamak.
95. Zaman, ruh veya eflakin kadîm (evveli yok) olduğuna itikat etmek
96. Tenasuha (ruhun kalıp değiştirdiğini vehmeden mezhep) inanmak.
97. Allah’ın Sevgilisine siyah renkli demek ve O’nu sıfatlarının gayriyle anmak
98. Peygamberlik çalışmakla elde edilir bir makamdır sanmak
99. Hristiyan ve Yahûdileri mü’min zannetmek
100. Kur’an’ın lafız ve manalarını değiştirmek, onu nefsine göre yorumlamak
101. Din hükümlerini, akla, mantığa, yahut hikmet ve felsefeye uygundur diye kabûl etmek

Rabıta-i Şerife (Esseyyid Abdülhakim Arvasi) Sh-95-101’den
Büyük Doğu Yayınları /Kasım-1976

101 Küfür Hali

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu