Dini Mekanlar

Ünlü Tekkeler

İstanbul'da bulunan ünlü tekkeleri kısa özetleri ile adres ve google haritalarını paylaştık.Tekkeleri ziyaret etmek isterseniz haritaları kullanabilirsiniz.

Ünlü Tekkeler

Tekkeler tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer, dergâh gibi yapılardır. Devlet-i Âliye-yi Osmâniyye döneminde tekke anlamında dergâh, âsitane sözcükleri kullanılmıştır. Bazı tarikatlarda hankâh ve âsitane yalnızca merkez tekkeye denir.

Tekke yapılarının büyüklüğü tarikatlara göre değişir. Tek bir mekândan oluşan tekkelerin yanı sıra, geniş alana yayılmış birçok yapıyı barındıran külliye görünümlü tekkeler de vardır. Tekkelerin tek bir mekândan oluşanları genellikle tarikata bağlı kişilerin haftanın belirli günlerinde bir araya geldikleri, tarikata özgü törenleri düzenledikleri yapılardır.

Birden çok mekândan oluşanlarda ise tarikat etkinliği daha geniş ve süreklidir. Böyle tekkelerde, genellikle şeyhin ailesiyle orturduğu ayrı bir yapı, dervişlerin sürekli ya da geçici olarak barındıkları yapılar, aşevi, çamaşırhane, hamam gibi yerler ve tarikata bağlı kişilerin toplanıp zikir, sohbet ya da zikir denilen törenlerini düzenledikleri ayrı bir mekân bulunur.

İlgili Makaleler

Bu yapıların başlıcaları Hacı Bektaş Veli Türbesi, Balım Sultan Türbesi, aşevi, kilerevi, mihmanevi, çamaşırhane, hamam, meydan, muhabbet divanı ve mescittir. Eskiden var olduğu bilinen erzakevi ile ekmekevi yıkılmıştır. Mevlevi tarikatının merkezi olan Konya’daki Mevlana Dergâhı da Mevlana Türbesi, semahane, mescit, mutfak, derviş hücreleri ile dede ve çelebi dairelerinden oluşur. Tekkeler içinde tarikat büyüklerinin gömüldüğü türbeler, tekke bahçesinde de daha çok dervişlerin gömüldüğü, hazire adı verilen küçük mezarlıklar bulunur.

Aziz Mahmud Hüdai Tekkesi
Aziz Mahmud Hüdai Tekkesi

Aziz Mahmud Hüdai Tekkesi

Üsküdar’da Doğancılar semti, Aziz Mahmud Hüdai Mahallesi’nde bulunmaktadır. Celveti tarikatı kurucusu Şeyh Aziz Mahmud Hüdai tarafından 1594-95 yıllan arasında yaptırılmıştır.Tekke külliye şeklinde olup mutfak, mezarlık, türbe, cami, tevhidhane, kütüphane, kadınlar bölümü ve evler bulunmaktadır. Celveti tarikatı kişinin kendi benliğinden sıyrılarak topluma geri dönmesi gerektiğini, hem halk hem de Hak’la bir olduklarını kabul ederler. Celveti zikirlerine fatiha ve kelime-i tevhid ile başlanır. İlahiler, diğer tarikat zikirlerinden farklı olarak solo okunur, zikir esnasında zikredenler bedenlerini sağa eğerek, başlarını da sağa sola çevirerek hareket ettirirler. Zikir şeyhin duasıyla sona erer.

Hüsameddin Uşşaki Tekkesi
hüsameddin uşşaki tekkesi

Hüsameddin Uşşaki Tekkesi

Kasımpaşa’da, Hacı Ahmet Efendi Mahallesi, Pir Hüsamettin Sokağı’ndadır. Şeyh Hasan Hüsameddin Uşşaki tarafından 16. yüzyılın son çeyreğinde kurulmuştur. Bazı kaynaklar ise tekkenin şeyhe III. Murad tarafından ihsan edildiğini belirtmektedir.

Tekke’de tevhidhane, türbe, hazire, erkekler bölümü, kadınlar bölümü, mutfak ve şadırvan vardır. Ancak Cumhuriyet’le birlikte kapatılan tekke harap olmuş, 1982 yılında onarılmış ancak özgün yapısını kaybetmiştir. .

Uşşaki Tarikatı Halvetiliğe bağlıdır ve 1592 veya 1594 yılları arasında Şeyh Hasan Hüsameddin Uşşaki tarafından kuıulmuştur. Uşşaki zikirlerinde cumhur ilahi, usul ilahisi, devran ilahisi gibi beste biçimleri icra edilir, zikir yapılır, ilahiler ve özel olarak düzenlenmiş dua demek olan gülbank okunur.

Kadirhane Tekkesi
kadirhane

Kadirhane

Tophane’de Firuz Ağa Mahallesi’nde Kâdiriler Yokuşu’nda yer almaktadır. 1166 yılında Abdülkadir Geylani tarafından Bağdat’ta kurulan Kadiri tarikatının İstanbul’daki merkezi olan tekke, 1630 yılında Hacı Piri tarafından inşa ettirilmiştir. Kadınlar Bölümü, Şeyh İsmail Rûmi Türbesi, mezarlık, erkekler bölümü, tevhidhane, cami, mutfak, kiler, bahçeler ve misafirhane bölümleri vardır.

Bu tekke İstanbul’daki tasavvuf kültürünün en parlak temsilcilerinden biridir. Tarikat zikirleri mensupları tarafından halen icra edilmektedir. Bu zikirlerde ayakta halka oluşturulup, bel hizasına kadar eğilip doğrularak veya beden ve baş sağa sola döndürülerek müzik eşliğinde dualar okunmakta, Allah’a ve Peygamber’e duyulan hürmet dile getirilmektedir.

Kaşgari Tekkesi
kaşgari tekkesi

Kaşgari Tekkesi

Eyüp’te Karyağdı Sokağı üzerindedir. Şeyh Yekçeşm el-Hac Mürteza Efendi tarafından 1745- 46 yıllarında yaptırılmıştır. Tekke’de cami, tevhidhane, kadınlar bölümü, erkekler bölümü, mutfak ve hamam bulunmaktadır. Kaşgâri Tekkesi Nakşibendi tarikatına bağlıdır. Tekke’nin son şeyhlerinden olan Seyyid Abdülhakim Arvasi etkileyici fikirleri ve şahsiyeti ile ünlü yazar Necip Fazıl Kısakürek’in eserlerine sık sık konu ve kaynak teşkil etmiştir. Nakşibendi zikiri zikr-i hafi denilen sessiz zikir ve müzik eşliğinde yapılan zikr-i cehri denilen sesli zikir olmak üzere iki farklı biçimde yapılmaktadır.

Cerrahi Tekkesi
Cerrahi Tekkesi

Cerrahi Tekkesi

Karagümıük’de Canfeda Camii Sokağı’ndadır. Sultan III. Ahmed tarafından 1703 yılında Nureddin Cerrahi için yaptırılmıştır.Tekkede, tevhidhane, türbe, erkekler bölümü, kadınlar bölümü bulunmaktadır. Özgün unsurlarını yitirmeden varlığını devam ettirebilen nadir tekkelerdendir. Halvetilik’ten kol alan Cerrahi zikirleri bütün Halvetilerde olduğu gibi halka oluşturarak ve dönerek icra edilir. Zikirlerde Kur’an-ı Kerim, ilahiler ve tarikatın özel bir duası olan gülbank okunur, Cerrahi müziklerinin Türk Tasavvuf Musikisi’ne de önemli katkıları olmuştur.

Özbekler Tekkesi
Özbekler Tekkesi

Özbekler Tekkesi

Üsküdar’da Hacı Hesna Hatun Mahallesi, Servili Köşk Sokağı üzerinde bulunmaktadır. 1752-53 yıllarında Abdullah Paşa tarafından kurulmuştur. Tekkenin ilk şeyhi Seyyid Hacı Hace Abdullah Efendi’dir.

İlk kuruluşunda küçük ve sade bir yapı olan tekke, daha sonra yapılan eklemelerle tam teşekküllü bir tarikat tesisi haline gelmiştir. Tekke, derviş hücreleri, kadınlar kısmı, erkekler kısmı, mutfak, mescid-tevhidhane, bahçe ve mezarlıktan oluşmaktadır.

Özbekler Tekkesi Nakşibendi tarikatine bağlı ve sesli zikri benimseyen bir tekke olmuş, son döneminde aynı. tarikatın Halidi kolunu temsil etmiştir. Yüzlerce yıl Orta Asya’dan İstanbul’a gelen seyyah dervişlere barınak görevi gören tekke Kurtuluş Savaşı’nda da önemli bir rol oynamıştır. Tekkenin son şeyhi hukukçu Ata Efendi Kuva-yı Milliye hareketine destek vermiş, Karakol Cemiyeti’ne üye olarak İstanbul’dan Anadolu’ya silah kaçırılmasında, gönüllülerin Anadoluya kaçmasında tekke bir merkez rolü üstlenmiştir. 1994 yılında restore edilen tekke faal değildir.

Sümbül Efendi Tekkesi
Sümbül Efendi Tekkesi

Sümbül Efendi Tekkesi

Kocamustafapaşa semtinde, Ali Fakih Mahallesi’nde Kocamustafapaşa Külliyesi içindedir. 1490 yılında Sadrazam Koca Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır.Tekke, bünyesinde yer aldığı külliyenin merkezini oluşturmaktadır.

Bizans döneminde manastır olarak inşa edilip, sonradan camiye dönüştürülmüş olması nedeniyle iki ayrı mimari tarzın sentezi halindedir. Derviş hücreleri, cami-tevhidhane, kadınlar bölümü ve türbe gibi kısımlan vardır.Halvetiliğin Cemalilik kolundan ayrılan Sünbüli’lik, merkez tekkesi. İstanbul’da bulunan ilk tarikattır.Sünbüli zikirlerinde müzik eşliğinde ilahiler okunur, zikr yapılır. Sünbüli tekkelerinden ünlü musiki sanatçıları da yetişmiştir.

Yahya Efendi Tekkesi
Yahya Efendi Tekkesi

Yahya Efendi Tekkesi

Beşiktaş’ta, Yıldız mahallesi, Yahya Efendi Çıkmazı’nda yeralmaktadır. Şeyh Yahya Efendi tarafından 1538’de kurulmuştur. Tekke mescid, tevhidhane, medrese, hamam, mezarlık ve çeşitli evlerden oluşan bir külliye niteliğindedir. Tekkeye zaman içinde farklı mekanlar eklenmiştir. Bu durum yapıyı girift ve aynı zamanda organik bir hale getirmiştir. Tekkenin bir diğer özelliği ise mimari yapıların doğal çevre ile kurduğu yakın ilişkidir.

Yahya Efendi Tekkesi, postnişin olan Yahya Efendi zamanında Üveysilik olarak adlandırılan tasavvuf ekolüne bağlanmıştır. Daha sorıra tekke Kadiriliğe ve Nakşibendiliğe intisap etmiş ancak Üveysiliğin etkisi de devam etmiştir.

Ünlü Tekkeler

Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Emeğinize sağlık, iyi ki yaratılmışsınız.

Başa dön tuşu