Müddessir Suresi

“Müddessir”, örtüsüne bürünen, sarınan demektir. Hz. Peygamber’e hitap eden ilk âyet, Müzzemmil sûresinden önce nâzil olmuştur.

Kıyamet Suresi

Kendini kınayan (pişmanlık duyan) nefse yemin ederim (diriltilip hesaba çekileceksiniz).İnsan, kendisinin kemiklerini biraraya toplayamayacağımızı mı sanır?

İnsan suresi

Mekke’de veya Medine’de nâzil olduğuna dair rivayetler vardır; 31 ayettir. Adını ilk âyetinde geçen “el-insân” kelimesinden almıştır.

Murselat Suresi

“Gönderilenler” anlamına gelen “el-murselat” kelimesi ile başladığı için sure bu adı almıştır. Alemin idaresi ile görevli bazı melekler veya rüzgarlar,yahut..

Nebe Suresi

İlk Mekkî surelerden olup 40 ayettir. “Nebe’ ” haber demektir. Kıyamet haberlerini ihtiva ettiği için bu ad verilmiştir.

Naziat Suresi

Adını, “söküp çıkaranlar” manasına gelen “naziat” kelimesinden alır. Cenab-ı Allah, ilk beş âyette belirtilen güç ve melekelerle donattığı varlıklara yemin etmektedir.

Abese Suresi

Sure adını,”yüzünü ekşitti” anlamına gelen kelimesinden almıştır.Bu surenin iniş sebebiyle ilgili olarak;Efendimize âmâ olan Abdullah bin Ümmü Mektum gelir.

Tekvir Suresi

Surede güneşin dürülmesinden söz edilmiş ve adını da buradan almıştır.İhtiva ettiği konuya ilişkin anlamları yankılandıran taklit edilemez bir ahenk vardır.

İnfitar Suresi

İnfitar, göklerin yarılıp parçalanması anlamına gelir. Kıyamet sürecinde göğün yarılmasından bahseder. Konusu ahiret âlemidir.

Mutaffifin Suresi

Mutaffifin Suresi Ölçü ve tartılarında hile yapanlar manasındadır. Hile yapanları kötüleyerek başladığı için bu adı almıştır.

İnşikak Suresi

Kuranı Kerim’in 84.suresi olan İnşikak Suresi Sure-i İNŞİKAK İnfitar suresinden sonra Mekke’de inmiştir, 25 ayettir. Göğün yarılmasından söz ettiği için bu adı almıştır. (Türkçe meal...

Büruc Suresi

“Büruc”, burç kelimesinin çoğuludur.Surede burçları olan gökyüzüne, kıyamet gününe ve o güne tanıklık edecek olanlarla,yine o gün müşahede edilecek olaylara

tarık suresi

Tarık Suresi

Tarık, geceleyin gelen, şiddetlice vuran, kapı çalan demektir. Surede geçen tarık ise gece fazla ışık saçan yıldıza denir ki, bu, sabah yıldızıdır.

ala-suresi

Ala Suresi

Mekke’de inen ilk surelerdendir. Cenab-ı Allah bu sûrede kâinatın esrarını, oluşunu, işleyişini özlü bir anlatımla ifade etmiştir.

Sitemizde 26 kategori'de 323 adet yazı bulunmaktadır.
Sayfa yüklenme süresi: 0,735 saniye.

Send this to a friend