Anasayfa » Müzik & Mp3 » Yazılı ve Sesli Hatme Duası

Yazılı ve Sesli Hatme Duası

Nakşibendi yolunun günlük evradından olan nı mp3 olarak sesli dinlerken yazılı metinden de okuyarak ezberleyebilirsiniz.

      Hatme Duası - Menzil Hatme

(Telefon-Tablet Kullanıcıları Oynatma Tuşuna Tıklayınız.)

(Mp3 ile yazı arasında küçük bazı farklılıklar vardır.Yazı daha yeni ve günceldir)

Duayı İndir

Hatme Duası

Bismillahirrahmanirahim

Elhamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn. Elhamdü lillâhi hakka hamdihî ve senâihî vessalâtü vesselâmü alâ hayri halkıhî Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.

Allahümme belliğ ve evsıl misle sevâbi hâzi-hi’l-hatmeti’ş-şerîfeti’l-mübâreketi, ba’de’l-kabûli minnâ bi’l fadli ve’l keremi, hediyyeten minnâ vâsıleten ilâ ravdati menbaı’s sıdkı ve’ssafâ, eşrafi’l-verâ, hazreti seyyidinâ Muhammedini’l Mustafa (sallallahu aleyhi ve sellem ve ilâ ruhî).

Küllin min âlihî ve evlâdihî ve ez-vâcihî ve ashâbihî ve etbâihî ve zürriyyâtihî ve muhâcirihî ve ensârih (rıdvanullahi tealâ aleyhim ecmain ve ilâ ruhî).

Küllin min sâdâti silsileti’t-tarîkati’l-aliyyeti’n-, ve’l-, ve’s-, ve’l-, ve’l- (kaddesallahu esrârahüm ve ilâ ruhî).

Şeyhınâ ve melâzinâ ve kıdvetinâ ve imâminâ ve imâmi’t-tarîkati zi’l-feydı’l-cârî ve’n-nûri’s-sârî, eş-şeyh bahâi’l hakkı ve’l hakîkati ve’d dîn, hazreti eş-Şeyh Muhammed’ini’l Üveysiyyi’l Buhârî, el ma’rûfi bi-Şâh-ı Nakşibend (kaddesallahu sırrahu ve ilâ ruhî).

Menba’i’l meârifi ve’l kemâli seyyidi’s-sâdâti, es-Seyyid Emîr Külâl (kaddesallahu sırrahu ve ilâ ruhî).

El-Mukbili aleyke ve limâ sivâke’n-nâsî, eş-Şeyh Muhammed Bâbâ’s-Semmâsî (kaddesallahu sırrahu ve ilâ ruhî).

El-vâlihi fî mehabbeti mevlâhü’l ğaniyyi, el-ma’rûfi bi hazreti Azîzân Hoca Aliyyi’r-Râmîtenî (kaddesallahu sırrahu ve ilâ ruhî).

El-Mu’ridi ani’l-murâdi’d-dünyeviyyi ve’l uhreviyyi hazreti eş-Şeyh Mahmûdini’l İncîr Fağnevî (kaddesallahu sırrahu ve ilâ ruhî).

El-Mütesellihı ani’l hicâbi’l beşeriyyi, hazreti eş-Şeyh Ârifi’r-Rivegerî (kaddesallahu sırrahu ve ilâ ruhî).

Kutbi’l evliyâi ve burhâni’l esfiyâi kâmii’l bid’ati muhyi’s sünneti, şeyhi’l meşâyihi, mevlânâ hazreti eş-Şeyh Abdülhâlıkı’l Gucdevânî (kaddesallahu sırrahu ve ilâ ruhî).

Kutbi’l-hakkânî el ğavsi’s-samedânî eş-Şeyh Ahmed el Fârûkıyyi’s-serhendî, el ma’rûfi bi’l İmâmi’r-Rabbânî müceddidi’l el fi’s-sânî (kaddesallahu sırrahu ve ilâ ruhî).

Kutbi dâireti’l irşâdi ğavsi’s-sekaleyni ale’s-sedâdi es-sâiri fillâhi’r-râki’s sâcidi zi’lcenâheyn Diyâüddîn, (kaddesallahu sırrahu ve ilâ ruhî).

Menbai’l hilmi ve nûri’z zalâm, el hâdî beyne’l aşâiri ve’l akvâm, sirâciddîn ellezî zahera min halefi seyyidi’l enâm, mevlânâ hazreti es- (kaddesallahu sırrahu ve ilâ ruhî).

Şeyhine’l ğayûrillezî bihî netebâ ha’l vekûri kutbi’l irşâdi ve’l medâri, şihâbid dîn, mevlânâ hazreti eş-Şeyh, es-Seyyid Tâhâ (kaddesallahu sırrahu ve ilâ ruhî).

Sultâni’l küberâi’l mütekaddimîn, kıdveti’l küberâi’l müteahhirîn, ğavsi’l âmmeti ve’l hâifîn kutbi’l eimmeti ve’s sâlikîn, muğisi’l müsteğîsîn, mûnisi’l ğurabâi ve’l âşıkîn, şeyhine’l kâmili’l mükemmili’l Üveysîyyi, Mevlânâ Hazreti eş-Şeyh Seyyid Sıbğatullahi’l Arvâsî (kaddesallahu sırrahu ve ilâ ruhî).

Sultâni’l ârifîn, kutbi’l aktâbi’l vâsılîn, el müteşerrifi bi’l fenâi’l mutlak, mürebbi’s sâlikîne ilâ rabbihim ale’l vechi’l ehak, nâsıri’ş-şerîati ğarrâ, kâmii’l bid’ati’d darrâ, müceddidi âsâri’s selefi ve’t-tâbiîn, ve mümehhidi bünyâni tarîkati’l halefi ve’l-lâhikîn, el mutasarrifi ale’l ıtlâk ellezî lem yüra lehû nazîrun ba’de’t-tefehhusı fi’l-âfâk, kâtıun nisbeti ani’l mübtedii ‘t-tâğî, mevlânâ şeyhine’l kâmili’l mükemmili, hazreti eş-Şeyh Abdurrahmani’t-Tâhî (kaddesallahu sırrahu ve ilâ ruhî).

Şeyhi’ş-şerîati ve şehbâzi’t tarîkati ve burhâni’l hakîkati, el fânî fillâhi ve’l bâkî billâh, el mu’tasımi bi hablillâh, şeyhine’l kâmili’l mükemmili, mevlânâ hazreti eş- (kaddesallahu sırrahu ve ilâ ruhî).

Camii kemâlâti’l evliyâi’l evvelîn ve mecmai’l âdâbi ve füyûdâti’l âhirîn, umdeti’l İslâmi ve’l müslimîn, umûdi’l meşâyihı bi ecmaihim ve’s-sâlikîn, dav’i’s semâvâti ve’l aradîn, sirâci’l milleti ve’d dîn, kehfi’d duafâi ve’l mesâkîn, kutbi’l eimmeti ves-sâlikîn, sultâni’l âşıkîn, şeyhine’l kâmili’l mükemmili mevlânâ hazreti eş-Şeyh Muhammed Diyâüddîn (kaddesallahu sırrahu ve ilâ ruhî).

Vârisi makâmâti’l evliyâi ve’l ârifîn, imâmi’l mü’minîn, umdeti’l âbidîne ves-sâlikîn, muzhiri’ş-şerîati’l ğarrâi muhyi’t tarîkati’n Nakşibendiyyeti’l beydâ, el mütesellihi ani’l hicâbi’l insiyyi, el hâzini li’s sırri’l ma’neviyyi, mevlânâ şeyhine’l kâmilil mükemmili, hazreti eş- (kaddesal-lahu sırrahu ve ilâ ruhî).

Sultâni’l câzibîn, nûri hidâyeti’l vâsılîn, kutbi’l ferdi li’l âlemîn, nâşiri’l mesleki’l Ahmediyyeti fer’i’ş-şecereti’l Muhammediyye, pîri’t -tarîkati’n Nakşibendiyye, sâhibi’s-seciyyeti’l mahmûdiyye, es sâkî min hıyâdı’l bahâiyye, nâsıbi’l a’lâmi’d-dîniyye, muhyi âsâri kübbâri’s-selefi ve’t-tâbiîn, matlai’l himemi bi’l yakîn, menheci’s-saâdeti li’l musaddıkîn, şeyhine’l kâmili’l mükemmilil Üveysîyyi Bilvânisî, Mevlânâ hazreti eş-Şeyh, es-Seyyid Abdülhakimi’l Hüseynî (kaddesallahu sırrahu ve ilâ ruhî).

Sultâni’l müslimîne ve’l müsteci rîn, ve tâci’l mensûrîn, ve muhibbi’l mahbûbîn, ve müşâri’l müsteşirîn, ve irşâdi’l mürşidîn, ve sırri’s-sâdıkîne bi-hidâyeti rabbi’l âlemîn, el fâtihi künûze’l ilmi ve’d-dîn, el müstakırri bi’ş şerîati’l ğarrâi  muhyi’t tarîkati’n Nakşibendiyyeti’l beydâ, şeyhinel kâmili’l mükemmili’l Bilvânisî, Mevlânâ hazreti eş-Şeyh, es-Seyyid Muhammed Râşidi’l Hüseynî (kaddesallahu sırrahu ve ilâ ruhî).

Mecmai âmâli’l müslimîn, kutbi’l fâizîn, sikati’l müttakîn, vesîleti’l mütevekkilîn, sâhibi’s-sehâveti ve’l kerâmeti li’l âlemîn, kesîri’l mehabbeti li’l mütevâdıîn, sâhibi’ş şerîati ve’t tarîkati’n Nakşibendiyye, mevlâye ve şeyhî ve seyyidî ve senedî, ve menbihî temessükî ve aleyhi i’timâdî ve bihî iftiharı ve minhu istimdâdî ve kurrati aynî, şeyhine’l-kâmilil’ mükemmili’l Bilvânisî, Mevlânâ hazreti eş-Şeyh, es- (kaddesallahu sırrahu ve ilâ ruhî).

Küllin mine’s-sâdâti ve’l hulefâi ve’l mürîdîne ve’l muhibbîne ve’l mahbûbîne vel mensûbîne ve’l müntesibîne ilâ hâzihi’t-tarîkati’l aliyyeti ve sâiri’t turuk.
Allâhümmec’al misle sevabihâ mektûben fî sahîfeti a’mâli küllin, verfa’ bihâ derecâti küllin, ve a’li bihâ fî a’lâ ılliyyîne menzilete küllin, ve zidnâ bihâ mehabbeten inde cenâbi küllin, ve efid aleynâ min berekâti küllin, ve etmim lenâ sülûke hâzihi’t-tarîkati’l aliyyeti, ve veffiknâ li merdâti şeyhinâ vemtisâli evâmirihî ve’ctinâbi menâhih.
Allâhümme’rzukne’l-bekâe bike, ba’de’l fenâi fîke alâ kademi sâdâtine’s sâlikîne fîhâ.
Allâhümmağfir lenâ, hatâyânâ veclibnâ ilâ mehabbetike bi-mehabbeti evliyâike, verzukne’t tevfîka ve’l-istikâmete alâ dînike ve tâatike bi-rahmetike yâ erhamerrâhimîn.

Âmîn, Ve’l-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn.

Duayı İndir
Hatme Duası

Nakşibendi yolunun günlük evradından olan Hatme duası nı mp3 olarak sesli dinlerken yazılı metinden de okuyarak ezberleyebilirsiniz. (Telefon-Tablet Kullanıcıları Oynatma Tuşuna Tıklayınız.) (Mp3 ile yazı arasında küçük bazı farklılıklar vardır.Yazı daha yeni ve günceldir) Hatme Duası Bismillahirrahmanirahim Elhamdü lillâhi rabbi'l-âlemîn. Elhamdü lillâhi hakka hamdihî ve senâihî vessalâtü vesselâmü alâ hayri halkıhî Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme belliğ ve evsıl misle sevâbi hâzi-hi'l-hatmeti'ş-şerîfeti'l-mübâreketi, ba'de'l-kabûli minnâ bi'l fadli ve'l keremi, hediyyeten minnâ vâsıleten ilâ ravdati menbaı's sıdkı ve'ssafâ, eşrafi'l-verâ, hazreti seyyidinâ Muhammedini'l Mustafa (sallallahu…

Bu konuya puan verin

Özet : İstifade ettiniz mi?

Kullanıcı Oylaması: 4.23 ( 67 oy)
0

Facebook Sayfamız
Twitter Sayfamız
Google+ Sayfamız[/box]

Hatme Duası

12 yorum

 1. Allah razı olsun
  SofiCan

 2. fAHRETTİN RAZİ BARUTLU

  ANKARA DAYIM NASIL NEREDEN TEVBE ALABİLİRİM

 3. S.Aleykum.. Hayırlı , Bol Kazançlı Ramazanlar temennisi ile…
  Hatme ile ve bir kaç konu ile alakalı kendi çapımça sorularım vardıda. yardımcı olabilecek veya yönlendirebilecek birileri var mıdır acaba.? Selametle…

 4. RABBIM ALLAHYOLUNDA GIDENLERLE BERABER OLMAYI NASIP ETSİN

 5. selçuk tektaş

  allah sizden razı olsun ben bu duvayla hergün hatme yapıyorum inşallah kabl oluyordur sayenizde hatmeyide öyrendim allah razı olsun

  • selçuk kardeşim 8 şart talimatını yaptınızmı yoksa burdan öğrendiğinizle kendi kendinize hatmemi yapıyorsunuz

 6. Allah sizlerden razı olsun anlaşılır vede çok güzel olmuş

 7. mahmut.kose@hotmail.com

  ALLAH cc razıolsun.sadatların feyz ve muhabbetinden rabil allemin bizleri mahrum etmesin inş…

 8. ALLAH sizden razı olsun okuyan kişinin agzına diline sağlık

 9. Allah ( c.c ) zerreler adedince razı hoşnut olsun sizden inşaAllah
  Çok makbule geçti elh.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>